29 maj 2023
centrum ovanfrån

foto: Natalie Greppi

Trafikmätning gång- och cykel i centrum

Under andra veckan i maj 2023 genomfördes en gång- och cykelmätning på tio platser in- och ut från Varbergs centrum. Samtidigt gjorde trafikavdelningen en manuell mätning av andel fysiskt funktionsnedsatta på två av platserna. Hur kan morgondagens centrum utformas för ökad tillgänglighet?

För att kunna följa utvecklingen av mer tillgänglighetsanpassat centrum, med möjlighet till delad mobilitet, finns behov av att veta hur många som går och cyklar i centrum idag samt hur många av dessa som har någon typ av funktionsnedsättning där infrastrukturen kan behöva anpassas för att fler ska kunna ta sig fram på ett bekvämt och säkert sätt.

Utmaningar för flera målgrupper i staden

Mätningen visade att ca 4% av de gående hade funktionshinder som medförde någon typ av hjälpmedel (rullator, rullstol eller permobil). Dessa utmaningar är sådant som kommunen noterar och planerar att åtgärda i den mån det går.

Nedan följer ett antal ialktagelser som trafikavdelningen skall arbeta vidare med:

  • Permobiler använde i första hand gångbanan. Även permobiler med dubbla platser passerade som tar extra stor plats.
  • På båda platserna kom de gående ibland i konflikt med cyklister, särskilt på Västra Vallgatan, vilket gör platsen otrygg. Torggatans gatsten gör att äldre personer med rullatorer och rullstolar hade vissa svårigheter att ta sig fram.
  • Den tillgänglighetsanpassade passagen vid Västra Vallgatan kunde inte användas då det stod cyklar parkerade i vägen. Passagen är också svår att upptäcka.
Trafikmätning small

Här observeras flöden i centrala Varberg

Förbättringar identifierades direkt

Tjänstepersonerna kunde konstatera att behov finns att styra upp var cyklarna får parkera och försöka leda bort cyklister från gångbanorna (framförallt de som vill cykla snabbt på Torggatan). De tillgänglighetsanpassade passagerna vid Västra Vallgatan behöver ses över om de kan bli tydligare. Gångytorna på Torggatan behöver tillgänglighetsanpassas. Gångbanorna behöver vara så breda att det går att mötas med olika typer av hjälpmedel som permobiler, rullstolar och rullatorer.

Trafikavdelningen kommer nu att arbeta vidare med området och utreda hur tillgängligheten kan förbättras på olika sätt.

Nästa steg i SMALL- projektet är att genomföra medborgadialoger med berörda målgrupper och därefter utforma fysiska tester där kommunen kan testa lösningar som kan bidra till äldre funktionsnedsatta personer att röra sig i centrala Varberg.

Senast ändrad: 2023-05-29