Projektsammanfattning

EU är ett av de mest urbaniserade områdena i världen. EU kännetecknas av ett relativt tätt stadsnätverk som huvudsakligen består av medelstora städer.

Sverige är en av de länder där urbaniseringen går fortast men från en nivå av relativ gleshet. Urbaniseringstrenden ökar trycket på områdena runt städerna och då ökar frågorna kring effekter på miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Ökad markförbrukning, förlust av ekosystemtjänster och minskad motståndskraft mot klimatförändringseffekter samt markspekulation är några av de negativa effekterna. Påverkan på jordbruksmarken är extra tydlig just i Varberg. Detta kan påverka ekonomisk verksamhet, folkhälsa och livskvalitet negativt om det inte finns en plan för hur man hanterar frågorna. Naturarvsskyddet i och runt stadsområden blir avgörande för att garantera att naturresurser inte äventyras av urbaniseringen. Frågan är hur naturskyddsskydd inte blir en begränsning för ekonomisk tillväxt, detta utan att riskera att värdefulla naturresurser går förlorade.

PROSPERA:s övergripande mål är att förbättra regional politik för skydd och främjande av naturarv. Detta genom att arbeta med en hållbar utveckling av stadsområdets omland med målet att hållbar planering blir en fördel som gynnar den regionala attraktiviteten och en hållbar ekonomisk utveckling för små och medelstora företag.

För detta ändamål har sju projektpartners från 5 EU-länder, Italien, Sverige, Belgien, Ungern och Grekland gått samman för att utbyta erfarenheter som främjar skydd av naturarv och ekonomisk utveckling i stadsområdens omland. 15 goda exempel skall delas och det skall ge underlag till regionala handlingsplaner och underlag för påverkan på policyinstrument.

Projektet pågår i tre år i första fasen och innebär ett spännande erfarenhetsutbyte mellan fem städer i tillväxt. Länderna har olika förutsättningar och naturarvsfrågorna har olika skydd i olika länder. Frågan som förenar oss är frågan kring hur stad och landsbygd växer samman och hur det kan ske på ett hållbart sätt, i dialog med de intressenter som finns och hur hållbarhetsaspekten blir en konkurrensfördel för platsens utveckling.

Senast ändrad: 2022-06-30