Aktivitetskalender

Slutkonferens prospera

Slutkonferens i Varberg för Prospera-projektet

Torsdagen den 11 maj samlades projektpartners, samhällsaktörer, politiker och inbjudna gäster för att summera lärdomarna om stadsnära landsbygdsutveckling inom ramen för det fyraåriga EU-projektet PROSPERA.
230511 - 230512

Presentation Spårområdet
Deltagare Prospera

Studiebesök

I samband med slutkonferensen fick deltagarna även möjlighet att besöka och ta del av arbetet med Lassabackadeponin samt en presentation över utvecklingen av spårområdet.
230511

Tidig dialog

Tidig dialog med kommunivånare

I februari 2023 besöktes olika platser i kommunen för att höra kommuninvånarnas tankar och idéer om det framtida Varberg. Bland annat besöktes stadsdelen Håsten och orterna Tvååker, Rolfstorp, Kungsäter, Derome och Väröbacka.

Tidig dialog företagare

Tidig dialog företagare

I januari 2023 bjöds företagare och intresseorganisationer in till en workshop för att få ta del av deras idéer och tankar om det framtida Varberg och den nya översiktsplanen. Bland deltagarna fanns exploatörer, intresseorganisationer, stora och små företag, samfällighetsföreningar, fiberföreningar, el- och nätbolag samt Kulturmiljö Halland som tillsammans genomförde en workshop om den nya översiktsplanen.

dialog prospera

Dialoger med barn och unga

Genom ett samarbete med en högstadieskola och gymnasieskolan i Varberg har barn och ungas tankar och idéer om det framtida Varberg samlats in.
Eleverna i årskurs 8 på Lindbergs skola fick spana in i framtiden och ta fram mini-översiktsplaner för samhällena i skolans närhet: Valinge, Stamnared, Tofta, Torpa och Lindberg. I arbetet fick eleverna fundera på var nya bostäder kan byggas, vilken kommunal service som behövs i samhällena och hur till exempel energiförsörjningen kan gå till.
På gymnasiet fick eleverna föreslå platser för nya bostäder och verksamheter och samtidigt ge förslag på vilken natur och mark som ska bevaras i framtida Varberg. Allt med en tydlig koppling till de globala Agenda 2030-målen.
Hösten 2022

Avslutningsevent Varberg

Avslutningsevent Varberg

Avslutande träff i Varberg med presentation av resultat
220621

 

Final event Gent

Final Event Gent

Summary workshop and final event Gent, Belgien
220510 - 220512

Deltagare workshop 220405

Workshop

Stakeholder workshop
220405

Reggio Emilia

Studiebesök

Studiebesök i Reggio Emilia i Italien
220331

Möte med Värö-Stråvalla visionen

Stakeholder-möte

Möte med Värö-Stråvalla visionen
220323

Besök från Aristotelis

Studiebesök

Studiebesök från Aristotelis i Grekland
220322

Workshop

Transfer workshop Gent, Belgien
220310

Stakeholder workshop Region Halland 220124

Workshop

Stakeholder workshop Region Halland
220124

Intraorganizational workshop 220114

Workshop

Intraorganizational workshop
220114

Stakeholder workshop 220113

Workshop

Stakeholder workshop
220113

Presentation GP - Åkturen 211201

Presentation

Presentation av GP - Åkturen
211201

Study visit Aristotelis 211022

Study Visit

Deltagande i Study visit Aristotelis
211022

Gröna Stigar Tvååker 211018

Gröna Stigar

Deltagande i Gröna Stigar i Tvååker
211018

Program för Study visit Varberg

Study visit Varberg

I september bjöd Varberg in partners och intressenter till ett digitalt studiebesök där goda exempel och erfarenheter presenterades.
Datum: 28 september 2021

Kom i land

Kom i land

Deltagande i "Kom i Lands" avslutningskonferens.
210915

Stakeholder workshop Region Halland 210910

Workshop

Deltagande i Stakeholder workshop med Region Halland
210910

Study visit Debrecen

Study visit Debrecen

8 stakeholders deltog tillsammans med representanter för projektet och kommunen under Study visit Debrecen. Mötet ägde rum på Världsarvet Grimmeton i Varberg.
Datum: 22 juni 2021

Möte om Tillväxtstrategin

Inspel till tillväxtstrategin

Tillsammans med olika avdelningar från kommunen hölls ett möte för att ge inspel till Region Halland arbete med ny tillväxtstrategi. Tillväxtstrategin är ett dokument som utgör ett underlag för påverkan på det Västsvenska operativa programmet för regionala utvecklingsfonden. Strategin kommer att ligga till grund för Hallands vägval och prioriteringar under nästa programperiod. De frågor som har realiserats i PROSERPA projektet har idag sin hemvist i området Halland, en region där den gröna omställningen är prioriterad. Det finns även område inom smart specialisering kring hållbara material, food tech och innovativ mobilitet som samtliga här bäring på utvecklingsfrågor som har varit aktuella i projektet.
Datum: 3 mars 2021

Laptop med bilder

Studiebesök online i Reggio Emilia

I mars skulle en delegation ifrån Sverige åkt till Reggio Emilia i Italien för ett studiebesök. Det blev istället åter ett möte online. Reggio Emilia berättade om fyra goda exempel kring översiktlig planering, plantering av träd i stadsnära områden, andelsjordbruk och gröna mobilitetsstråk genom staden. Gruppen fick efteråt en chans att diskutera och se vilka lärdomar man kan dra nytta av i Varberg.

Datum: 3 mars 2021

Dataskärm mitt i digitalt möte

ÖP – gruppen Halland pratar jordbruksmark

Regionala översiktplanegruppen som initierats av Region Halland för att främja en Hållbar samhällsplanering i länet har hittat ett nytt fokusområde i jordbruksmarksfrågan. Jordbruksmarken runt våra städer är en av de största utmaningar i den tillväxt som Halland befinner sig i. Det är också en av de tydligast identifierade utmaningarna i Prospera projektet. Forumet är ett steg I rätt riktning mot en god dialog kring frågan.

Datum: 10 december 2020

Digitalt möte i konferensrum

Studiebesök online i Gent

Den 1 december skulle en handfull personer åkt till Gent i Belgien för ett internationellt utbyte. Det blev istället 22 svenska deltagare online. Gent berättade om goda exempel kring livsmedelsstrategier, upplåtelse av offentlig mark för bete och gröna korridorer. Exempel som gruppen från Sverige efteråt fick en chans att dra lärdom av och bygga vidare på.

Datum 1 december 2020

Trädgård med parasoll och växthus

Kulturarvsinventering

Studiefrämjandet kallade samman representanter för hembygdsföreningarna och kommunerna i Halland för att uppmärksamma vårt kulturarv för nya målgrupper genom digital teknik. Mötet är tänkt att leda fram till en projektansökan kring digitala QR-koder.

Datum 2 november 2020

Människor i konferensrum

Dialog kring ortsutveckling i Sibbarp

38 deltagande invånare Sibbarp deltog i medborgardialog om den framtida utvecklingen av Sibbarp då den nya ortsutvecklingsstrategin för byn diskuterades. En av frågorna i fokus var bevarandet av Äventyrsskogen en bit skogsmark nära byn som har blivit en viktig mötesplats för invånarna. Mötet ger stor inblick i utmaningarna med att planera för tillväxt på landsbygden på ett hållbart sätt men även nya lösningar som kan testas för framtiden.

Datum 14 oktober 2020

Grupp människor ute 

Samlar lokal kunskap i Väröbacka

För att planera för en hållbar utveckling av Väröbacka samhälle genomfördes en gåtur med invånare i Värbacka. De fick en chans att berätta om orten själ och förutsättningar och vad som är bra och mindre bra med att bo just där. Kunskap om samhället är av stort värde redan under planeringen. De 15 deltagande ortsborna bidrog med mycket nyttig information som tas med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Väröbacka och Värö station.

Datum 10 oktober 2020

Människor runt konferensbord i digitalt möte

Dialog med Region Halland

Näringslivsavdelningen på regionen tillsammans med representanter inom samhällsplanering träffades för att får en inblick i PROSPERA. Utmaningarna i projektet presenterade och inspel till de policydokument som är under framtagande diskuterades. Just nu tas en ny regional utvecklingsstrategi fram samt en tillväxtstrategi och förhandlingar kring det nya regionala operativa programmet för Västsverige pågår.

Datum 22 september 2020

Mötelokal

Internt stakeholdermöte – Inriktning Värö

Tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret, hamn och gatuförvaltningen, kommunikationsavdelningen och Näringslivs- och destinationskontoret med olika funktioner samlades för att diskutera utvecklingen av området kring Värö. Värö är ett av de peri-urbana områden som Varbergs kommun jobbar med i PROSPERA projektet.

Datum: 13 maj 2020

Onlinemöte

Online with Europe

In Covid times the interregional meetings are online. It’s a good bonus that in these times get to have an interaction with outer countries to put our own experience in perspective. Italy, Hungary, Greece and Belgium have all similar but different approaches to the Covid crisis. All the partners are managing the project in a good and flexible way in this time of uncertainty

Datum: 7 maj 2020

Ortsutvecklingsstrategi Sibbarp

Ett sätt att jobba med Peri-urban utveckling är genom ortsutvecklingsstrategier, ett planeringsunderlag för mindre samhällen som involverar så väl civilsamhällets aktivitet som den offentliga planeringen. I Sibbarp träffades den 22 april politiker, tjänstemän och representanter från Sibbarp för att prata om den framtida utvecklingen av orten. Historia och kulturmiljöer, natur och landskap, geografi, bostäder och service diskuterades.

Datum: 22 april 2020

Ny regional utvecklingsplan tar form

Region Halland håller på att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Landsbygdsutvecklare Karin Thorstensson, Falkenberg och Ulrika Rylin träffade Region Hallands företrädare Emelie Widarsson för att diskutera Landsbygdens påverkan och utveckling i Halland. Diskussionen krig perspektiven i PROSPERA projektet var värdefull. Peri-urbana områdets utveckling och hållbarhetsaspekterna kring naturarvets betydelse för regional utveckling kan förtydligas i strategin vilket remissvar och framtida dialog kan påvisa.

Datum: 13 mars 2020

Julfika med alla projekten


PROSEPRA, BAS och SUV triss i projekt

De medarbetare som jobbar på i projekten PROSPERA, SUV och BAS träffades för att gå igenom regler och rutiner som måste följas när man driver projekt. En bra sidoeffekt är utbytet mellan projekten och möjligheten att utbyta erfarenheter mellan projekten.

Datum: 3 december, 2019

PROSPERA – Hur kan vi uppnå bästa nytta lokalt?

Näringslivs- och destinationskontoret och samhällsutvecklingskontoret workshopar kring PROSPERAS påverkan på lokala utmaningar. Vilka frågor är viktiga i våra PERI-urbana områden? Vilka goda exempel finns att dela med övriga partners i vårat område?

Datum: 29 november 2019

Bild från möte med tillväxtverket

Stakeholder möte med Tillväxtverket

Projektledare Ulrika Rylin och projektets konsult Daniel Wennerlund från potential 12 träffade vi Linnea Hagblom på Tillväxtverket för en första introduktion kring projektet.

Datum: 31 oktober, 2019

Reggio Emilia

Kickoff-möte i Reggio Emilia

Projektets partners träffas för Kick off i Reggio Emilia i Italien. Utöver värdarna och Varbergs kommun deltar Ghent, Aristoteli och Debreccen i projektet. Stöd i analys och genomförande är institutet ILVO ifrån Belgien. Under kick-offen identifierades de huvudsakliga utmaningarna inom respektive region för att kunna åstadkomma samverkan och gemensamma resultat i projektet.

Datum: 9-10 oktober 2019

Intressentanalys Värö station

Intressentanalys Värö station

Vem påverkas av utvecklingen av Värö station och hur kan vi på bästa sätt hålla relevanta intressenter informerade och engagerade. Representanter för samhällsutvecklingskontoret, Näringslivs och destinationskontoret och Kommunikationsavdelningen träffades för att ta fram en plan.

Datum: 26 september 2019


Text

Senast ändrad: 2023-06-16