Aktivitetskalender

Det är mycket arbete som sker i MOVE projektet. På den här sidan lyfter vi fram några av de aktiviteter som Varberg har anordnat eller deltagit i.

Papper på ett bord.

Samskapelse med boende i Hunnestad och Blixtorp

I MOVE har vi som mål att i samskapelse med samhällsföreningar undersöka vilket test som vore av mest värde för bygden samt vilken målgrupp vi ska rikta oss till.

I Hunnestads församlingshem träffade vi 20 personer från Hunnestad och Blixtorp och utforskade resvanor, alternativa ressätt och vad de tycker skulle vara mest intressant att testa i projektet. Nästa steg blir att tillsammans med samhällsföreningen Hublix bestämma målgrupp och test.

Datum: 27 februari 2024

Människor i ett mötesrum.

MOVE-projektet på besök hos Kungsäter-Gunnarsjös bygdelags årsmöte

Representanter från MOVE-projektet kommer under våren möta engagerade invånare i några av Varbergs kommuns olika byalag. Vid årsmötet för Kungsäter-Gunnarsjös bygdelag delade representanter från MOVE-projektet information gällande projektet och, framför allt, fick de möjlighet att lyssna på de värdefulla tips, åsikter och önskemål som invånarna i Kungsäter och Gunnarsjö har gällande projektets genomförande.

Dessa möten är en del av det pågående arbetet med att samskapa utvecklingen och utformningen av MOVE-projektet. Varje samhälle har unika insikter och perspektiv som är betydelsefulla för MOVE-projektet och kommunens framtida arbete.

Vi i MOVE-projektet tackar Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag för det varma välkomnandet och ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Datum: 26 februari 2024

möte knutpunkter

Möte med tematikgrupp Knutpunkter i ytterområdena

Tematikgruppsmöte nummer två hade fokus på att samla ihop var alla partners är i projektet för att förstå hur vi kan lära av varandra. Företaget Nudgd fortsatte sitt arbete med gruppen genom att ge goda exempel på nudgeing och presenterade verktyg COM-B i syfte att förstå målgruppen i beteendeanalysen. Lene från Midtrafik presneterade deras metod för samskapande som tagits fram i samband med arbetet med närtrafik på Jylland. Deltog på mötet gjorde representanter från Region midtJylland, Agder kollektivtrafikk, Herning Kommune, Kungsbacka kommun och Varbergs kommun

Datum: 22 november 2023

 

på egna ben

Kampanj ”På Egna Ben”

Skolbarn i Sverige rör inte på sig tillräckligt mycket. Inom projektet MOVE har Varbergs kommun arbetat för att vända den trenden. Under hösten har Varbergs kommun genom kampanjen ”på egna ben” jobbat för att uppmuntra elever på mellanstadiet att ta sig till skolan med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Kampanjen pågick under fem veckor där hela klassen tävlar och utbildas tillsammans.

Kampanjen var uppbyggd som en spännande poängjakt där alla deltagande klasser tävlade mot varandra om fina priser. En viktig del är att alla elever klassen ska känna sig delaktig. Därför får elever som måste bli skjutsade med bil också delta och samla poäng genom att de blir avlämnade eller hämtade på en bestämd plats ca 500 meter från skolan.

För att engagera hela familjen kunde eleverna samla bonuspoäng genom att påverka ett syskon, en kamrat eller vuxen att inte åka bil utan göra gemensam sak med eleven och också resa på ett hållbart sätt till och från skola eller arbete.

Årets kampanj resulterade i att deltagande klasser tog sig på egna ben ca 1070 mil.

Datum: Okt-nov 2023

PS gymnasieelever

Elever visualiserar framtidens mobilitet

En viktig del i MOVE-projektet är att testa metoder för samskapande med barn och unga. En möjlighet som dök upp var att låta gymnasieelever jobba med form och färg tillsammans med experter, vilket Varbergs kommun positivt tackade ja till.

Under november månad genomförde trafikavdelningen två träffar i Varberg tillsammans med konsultbyrån Trivector, Studio Raevling samt elever på Peder Skrivares skola. Syftet var att utforska hur bilder kan ingå i att kommunicera kring hållbarhet.

Workshops med skapande i fokus

I workshop 1 reflekterade eleverna kring agenda 2030-målen och på frihet och mobilitet utifrån deras resvanor samt reflektera kring vad olika resvanor har för påverkan på samhället i stort.

I workshop 2 undersökte eleverna hur tillgängligt dagens trafiksystem är utifrån olika målgrupper resbehov. Utifrån en utvald målgrupp analyserade de behov och utmaningar i dagens trafiksystem och skissade på möjliga lösningar.

Vad händer sen?

I nästa steg skall eleverna, genom ett gymnasiearbete våren 2024, ta fram en vision för Varbergs centrum med fokus på transportsystem. Även där ska problemområden och förbättringsmöjligheter identifieras och det skall jobbas fram visuella lösningsförslag.

Datum: 8 nov och 29 nov 2023

Möte med tematikgrupp "Knudepunkte i yderområder"

skärmbild knutpunkter

 

Deltagare från Region midtJylland, Agder kollektivtrafikk, Herning Kommune, Agder fylke, Kungsbacka kommun och Varbergs kommun ska under hösten tillsammans med företaget Nudgd ta fram en behovsanalys för att konkretisera idéer inför samskapelse med byar och knutpunkter på våra respektive orter. Idéerna ska användas för att uppmuntra invånare att prova mer hållbara resalternativ under projektperioden.

Datum: 13 oktober 2023

Tre länder möts för samskapande i Ålborg

Ålborg MOVE

För första gången samlas alla partners från Sverige, Danmark och Norge för samskapande i Ålborg

 

Den 25 till 27 september träffade Varbergs kommun för första gången våra projektpartners i projektet MOVE.

Projektet handlar som att hitta vägar att förbättra det hållbara resandet för barn och unga och genom knutpunkter på landsbygden.

Projektet är uppdelat i två delar där Hamn och gatuförvaltningen kommer utveckla säkra skolvägar för barn och unga och näringslivs- och destinationskontoret och Samhällsutvecklingskontoret ska jobba med knutpunkter i ytterområden. I projektet kommer det ingå att arbeta med Nudgeing där är Varbrergsföretaget Nudgd Länk till annan webbplats. är upphandlade som projektstöd.

Resan till Ålborg var intensiv och gav goda relationer med våra projektpartners som vi kommer kunna utbyta erfarenheter och samskapa med under projektets gång. I partnerskapet finns mycket erfarenhet kring mobilitetsfrågor och dialog som Varberg kan ha nytta av.

Datum: 25-27 sept 2023

Uppstartsmöte Varbergs kommun

Uppstartsmöte MOVE Varberg

Här samlas projektgruppen som består av personal från trafikavdelningen, offentliga rummet, samhällsplaneringsavdelningen och näringslivs- och destinationskontoret

 

Uppstartsmöte i Varbergs Kommun

Deltagare från fyra avdelningar träffas och diskuterar möjligheter för samarbete, bollar idéer och går igenom projektplanen för MOVE.

Två arbetspaket är i startgroparna, bytespunkter på landsbygden och mobilitet för barn och unga i Varberg.

Datum: 5 sept 2023

Senast ändrad: 2024-04-04