Hållbar planering i stadsnära områden

- Fokus på erfarenhetsutbyte från Reggio Emilia, Italien

Program

Vi får en inblick i hur Reggio Emilia arbetar med hållbar utveckling i stadsnära lägen, och tar del av följande goda exempel:

 1. Urban forests and biodiversity

Ett projekt med mål att plantera flera tusen träd i stadsnära områden, i syfte att minska de negativa effekterna till följd av ett förändrat klimat. Projektet sker i samverkan med kommunen, företag samt engagerade invånare. Kommunen upplåter offentliga gröna ytor till samhällsengagerade medborgare mot att de planterar träd och sköter om området. Miljömässigt har trädplanteringarna bidragit till ett bättre mikroklimat, ökat skydd mot luftföroreningar samt bindande av koldioxid. Men projektet har inte bara varit bra för miljön utan har även bidragit till att stärka den sociala gemenskapen och engagemanget i samhället.

 1. Edible Park

Kommunen har upplåtit mark till en försöksgård i stadsnära läge i syfte att återskapa det traditionella rurala landskapet och samtidigt kunna bedriva stadsnära ekologisk odling. Gården drivs som ett socialt projekt (kooperativ) och de produkter som odlas går under varumärket ”Edible park”. På gården testas nya odlingsmetoder och sätt att förkorta värdekedjor, men även nya försäljningskanaler, som exempelvis REKO-ring konceptet. Samtidigt som projektet utgör ett småskaligt och multifunktionellt jordbruk blir det även en viktig länk mellan staden och den omkringliggande landsbygden.

 1. Greenways – sustainable mobility

Hållbar mobilitet är en stor utmaning på den italienska landsbygden. Genom projektet ”Greenways” har ett antal enklare mobilitetslösningar genomförts i syfte att öka tillgängligheten på landsbygden, erbjuda hållbara alternativ till bilen och samtidigt öka livskvaliteten i de mindre byarna. I varje by identifierades behoven och det visade sig att lösningarna i första hand kunde hittas i befintliga stigar och vägar där det inte krävdes nya investeringar. Genom digitala hjälpmedel kunde projektet synliggöras och kunskap spridas. Projektet har bedrivits i samarbete mellan kommunen och ett antal privata aktörer.

Hur kan vi dra nytta av de goda exempel vi har fått ta del av?
Eftermiddagen består av en gemensam diskussion kring hur vi kan lära av Reggio Emilias goda exempel.

EU-projektet PROSPERA står för kostnaden för konferensen.

ANMÄLAN Länk till annan webbplats.

Om PROSPERA
PROSPERA är ett EU-projekt som syftar till att främja en hållbar utveckling i stadsnära lägen, så kallade PERI-urbana områden, i takt med att staden växer och förtätas.

I projektet deltar Varberg tillsammans med 4 andra städer i Europa:

 • Gent i Belgien
 • Reggio Emilia i Italien
 • Aristoteli i Grekland
 • Debrecen i Ungern

och de två instituten ILVO - Research institute for agriculture, fisheries and food i Belgien och Research Centre on Animal Production i Italien.

Parterna utbyter erfarenheter kring utveckling av stadsnära områden tillsammans med lokala intressenter i syfte att:

 • Bidra till en hållbar utveckling i peri-urbana områden
 • Förhindra förlust av biologisk mångfald, förstörande av jordbruksmark och minskning av naturtillgångar
 • Strategisk planering av peri-urbana områden för att stärka regional attraktivitet
 • Stödja peri-urbana aktörers syn på naturarvet som en möjlighet till affärsutveckling
 • Öka medvetenheten om kopplingarna mellan urbant och ruralt som en nyckelfaktor för att bidra till hållbar utveckling

För de som känner intresse för projektet finns möjlighet att:

 • Delta i erfarenhetsutbyte i de deltagande länderna
 • Sprida goda exempel från er verksamhet
 • Vara med och forma projektet utifrån områden som är viktiga för just era intressen, företag eller organisationer

 

Plats & tid

Dagen hålls digitalt.

3 mars

9.30-16.00

Ulrika Rylin, Näringslivs och destinationskontoret
Telefon: 0708-72 29 44
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Senast ändrad: 2021-03-01