projektsammanfattning

Projektsammanfattning SMALL

SMALL – Shared Moltimodal mobilty for ALL

Tänk på en person som använder en delad cykel eller skoter. Vad ser du?

Det är ganska troligt att du tänker på en ung, helt rörlig person som drar nerför en stadsgata. Det finns en anledning till detta - den stora majoriteten av användare av delad mobilitet passar in i denna snäva beskrivning.

För närvarande är delad mobilitet dåligt utformad för grupper med nedsatt rörlighet, inklusive:

- Barn och familjer
- Äldre
- Fysiskt handikappade

Men så behöver inte vara fallet. Lösningar för delad mobilitet kan förbättra mobiliteten för alla användare – men först måste vi designa för tillgänglighet.

Detta är uppdraget bakom vårt projekt, Shared multimodal Mobility for ALL (SMALL). Leds av belgiska Mpact, och finansieras genom Interreg Nordsjöprogram . Projektet löper under fyra år och fokuserar på:

  • Inkludera personer med nedsatt rörlighet i utformningen av delade lösningar, för att se till att de uppfyller deras behov
  • Implementera och testa inkluderande delade mobilitetslösningar, inklusive nya fordon, appar och volontärinitiativ
  • Skriva riktlinjer för offentliga myndigheter om att stödja inkluderande delad mobilitet

Två delprojekt i Varberg

Lärdomarna från tester kommer att ligga till grund för framtida mikromobilitetsstrategier i Varberg inklusive perspektiv på hur mikromobilitet kan stödja en mer hållbar mobilitet för PRM-grupper. Dessa lärdomar kommer att ge ett mervärde till den övergripande översiktsplaneringen för Varbergs stad och förhoppningsvis vara en del av den nya SUMP för Varberg. Varbergs stad kommer att fokusera på två tester i projektet, ett digitalt stöd för mikromobilitet och 1-3 mobilitetsförsök av fordonstjänster för målgrupperna. Testerna ska stödja det pågående arbetet med att skapa en bedömbar, hållbar, attraktiv stadskärna

Test 1 - fysiska tester för ökad delad mobilitet

Den första piloten fokuserar på mikromobilitet av fordon och tjänster riktade till målgrupperna. När vi genomför testerna tillsammans med målgrupperna får vi mer information om deras behov. Vårt mål är att utveckla lösningar som är anpassade efter målgrupperna och vidare kan tjänsterna skalas upp till fler användare i framtiden.

  • Milstolpar:
  • Samskapa ett koncept för testning (prototyper) med minst tre målgrupper
  • Låt sex användare testa prototyperna och ge feedback
  • Justera och släpp tjänsten till marknaden – 50 användare

Test 2 - digitalisering av mobilitetstjänster

Den andra samskapandet syftar till att testas med digitalt stöd för mikromobilitet. Genom att samskapa innehåll i appen som stödjer målgrupperna kan vi erbjuda en tjänst som aldrig funnits tidigare. Vi kan följa upp denna tjänst när vi tar emot data från användarna. Vårt mål är att användarna bidrar till appen genom nudging och dialog, och att de rekommenderar den digitala tjänsten till andra. Tack vare digitaliseringen kan vi möjliggöra för alla invånare och besökare till tillgängliga platser i Varberg som annars inte skulle vara möjliga att besöka.

Milstolpar:

Involvera 1 testgrupp vid utveckling av den digitala tjänsten

  • Låt 20 användare testa appen och ge feedback
  • Justera och släpp tjänsten till marknaden – 100 användare

Kommunikation – en avgörande faktor

Projektet går i stora delar ut på att lära oss mer om hur vi kan designa insatser i framtiden som tillgängliggör Varberg för fler. Genom samtal och i bästa fall samskapande med målgruppen lär vi oss hur vi ska bygga framtidens hållbara stad.

På den officiella projekthemsidan för SMALL Länk till annan webbplats. hittar du mer information och kan ta del av rapporter och styrande dokument.

SMALL loggor fotnot webb
Senast ändrad: 2023-09-22