07 oktober 2021

På virtuellt besök i Varberg

Under det fjärde studiebesöket inom ramen för PROSPERA-projektet presenterade Varbergs kommun fyra goda exempel kring hur man kan arbeta med utveckling av stadsnära landsbygd. Bland exemplen var det framförallt kommunens arbete med ängsmark och processen kring ortsutvecklingsstrategierna som fick extra uppmärksamhet.

Varbergs kommun deltar sedan ett par år i Interreg-projektet Prospera, som är ett projekt med syfte att utbyta erfarenheter partnerländer emellan om hur man kan arbeta med hållbar utveckling av peri-urbana områden (stadsnära landsbygdsområden). Erfarenheter mellan länderna har delats genom digitala studiebesök.

Varberg presenterade under mötet fyra olika områden där kommunen genom olika åtgärder arbetat med utveckling av den stadsnära landsbygden.

I den norra delen av staden pågår ett omfattande arbete med att täcka den gamla deponin Lassabacka. Samtidigt som den deponin säkras mot läckage skapas en miljö med höga naturvärden som ska inbjuda till rekreation.

Varbergs kommun arbetar även med att inventera och återskapa ängsmarker för att öka den biologiska mångfalden. Genom att aktivt identifiera ängsmark och i nära samarbete med privata markägare skapa en plan för skötsel och hantering bidrar även denna åtgärd till att säkerställa viktiga naturvärden i stadsnära områden.

Ett annat projekt som presenterades var arbetet i Energi- och Miljöcentrum (EMC). EMC är ett public-private-partnership som till huvudsak finansierar sin verksamhet genom medlemskap, aktiviteter och intäkter från EU-projekt. EMC driver även flera projekt där kommunen är samarbetspartner, ett exempel är arbetet med att stödja och driva på i övergången mot en mer cirkulär ekonomi.

Deltagarna i studiebesöket fick även ta del av kommunens arbete med att ta fram ortsutvecklingsstrategier. Processen innefattar omfattande dialog och involverar såväl politiker och tjänstemän som boende och verksamma på den aktuella orten. Ett uppskattat upplägg som även väckte stort intresse bland deltagande åhörare.

Senast ändrad: 2021-10-07