smallheader

Aktivitetskalender

Det är mycket arbete som sker i SMALL projektet. På den här sidan lyfter vi fram några av de aktiviteter som Varberg har anordnat eller deltagit i.

 

Människor i grupp med cyklar.

Workshops i Amsterdam

Onsdagen den 22e maj genomfördes den 2:e så kallade ”round table”, workshops och samtal där experter arbetar tillsammans med kommuner med mobilitets-case. Fokus på delad mobilitet och piloter som genomförs i europeiska städer. På Round table skapas en unik möjlighet att analysera på djupet vad man kan och inte kan göra för människor med reducerad rörlighet eller funktionsvariationer. På torsdagen och fredagen genomfördes andra möten och projektet besökte stadsutvecklingsforumet ”Amsterdam for all” där staden öppnade upp för input kring hur de kan utvecklas till att bli en mer inkluderande plats.

I Varberg kommer arbetet med målgrupperna fortsötta genom pilot-insatsen under european mobility week i september.

Projektet finansieras av Interreg Nordsjöprogrammet.

Datum: 22 maj 2024

Fem personer uppställda framför en presentation på skärm.

Inspiration på samhällsbyggarfrukost

De samhällsbyggande avdelningarna på Varbergs kommun samlas regelbundet för att ta del av pågående projekt som drivs på förvaltningarna. I februari presenterade Inger Mellberg med kollegor SMALL-projektet och hur Varbergs kommun försöker inkludera målgrupper i samhället som vanligtvis inte använder delad mobilitet i staden. Projektgruppen beskrev hur dialogen med äldre medborgare genomförts och vilka lärdomar som dragits från det. Exempelvis hur viktigt det är att vara medveten om sina egna fördomar när man träffar olika grupper från allmänheten. SMALL-projektet väckte livliga diskussioner bland kollegorna, som uppskattades vara ungefär 100 personer.

Datum: 28 feb 2024

cycleuropeSMALL

Givande dialog om mikromobilitet på cykelfabriken

Projektet fick möjlighet att besöka Cycleurope i Varberg som arbetat med mobilitet i generationer. Syftet med mötet var delvis att uppdatera respektive parter om vilka satsningar sopm pågår, både inom cykelbranschen och inom kommunens EU-projekt. Men även ett fördjupande samtal om möjliga samarbeten i framtiden.

Datum: 28 nov 2023

camping

Campingfamiljer sökes!

Under höstlovet passade SMALL-projektet på att prata med barnfamiljer på Apelvikens Camping. Målet är att samla in data från besökare för att kartlägga vilka insatser som skulle kunna leda till att fler familjer låter bilen stå nästa sommar. 13 familjer anmälde sig och kommer att vara med i fortsatt dialog under våren.

Datum: 3 nov 2023


Lärorika dagar i Köpenhamn!

10-11 okt 23

cykeltur i köpenhamn - SMALL

Projektet har nu pågått sedan ett halvår och representanterna från Varberg fick möjlighet att träffa de andra piloterna från exempelvis St Quentin, Amsterdam, Ghent, Brest och Köpenhamn.

Dag 1 genomfördes en world café workshop där alla länder hade möjlighet att berätta om sin pilot och hur långt de kommit i processen. Därefter guidades gruppen runt på hyrcyklar för att uppleva staden utifrån ett mobilitetsperspektiv. Hur tillgänglig är staden på cykel? Hur samspelar olika trafikslag? Vilka målgrupper exkluderas när det gäller delad mobilitet och kan vi se exempel vi kan ta inspiration ifrån?

Dag 2 diskuterade vi lärdomarna från gårdagens rundtur och arbetade igen i workshop-format. Nu planeras vidare arbete inför att "skarpa" piloter skall genomföras.

Partnerskapet kommer nu att arbeta vidare på respektive pilot och fortsätta dela erfarenheter digitalt tills det är dags för nästa möte i maj 2024.

Planering av pilot 1 - hur ska vi jobba med äldre i varbergs stadskärna?

12 JUNI 23

Under en halvdag samlades tjänstepersoner från trafik;- samhällsplanerings;- och näringslivs- och destinationsavdelningen för att planera en av de två piloterna i projektet. Som inspiration inleddes dagen med en presentation av två studenter på Högskolan i Halmstad.

small studenter

 

Sara och Henrik hade genomfört en kvalitativ undersökning kring vilka faktorer som var viktiga att ta hänsyn till kopplat till hållbar mobilitet för funktionshindrade. En nyckelfaktor är att inte lägga alla personer med funktionsvariationer i samma grupp då det krävs mycket mer individanpassade åtgärder än så. De betonade även betydelsen av mer kommunikation med målgruppen, före under och efter resor.

 

MAJ 2023

Dialog om samarbete med Röda Korset

Den 30 maj genomfördes ett möte mellan deltagare i  SMALL-projektet och Röda korsets utvecklingsansvarige Emelie Dill. Syftet var att ta del av Röda korsets erfarenheter och se över möjligheten till att samarbeta framöver.

Cykling utan ålder

Röda korset driver projektet "Cykling utan ålder" som syftar till att motverka ensamhet och att få fler äldre att kunna få känna vinden i håret igen. Målet är att skapa delaktighet och gemenskap, gärna över generationsgränser.

Projektet samarbetar med ett äldreboende och hoppas kunna samarbeta med fler äldreboenden framöver. De erbjuder idag 1 timmes cykeltur till de boende på äldreboendet, men hoppas kunna utveckla verksamheten med att även kunna ta dem till olika aktiviteter, exempelvis en konsert.

Röda korset

Möte mellan trafikavdelningen och Röda Korser

 

Behov och fortsatt dialog

Utmaningen är att få tag i tillräckligt många volontärer och att de ska känna sig trygga att cykla den här typen av special-cykel. Enligt Röda korset är infrastrukturen generellt bra i Varberg, men behöver anpassas inne i centrum med slätare ytor, fasade kanter och större kurvradier.

Kommunen har möjlighet att boka projektets cykel för att testa infrastrukturen inne i centrum. Projektet SMALL kommer fortsätta föra dialog med projektet "Cykling utan ålder" för att möjliggöra framtida samarbeten.

 

 

round table Bryssel april 23

Text

 

Round table med experter i Bryssel

APRIL 2023

Charlotte Ljung och Max Wehlin deltog den 27 april i SMALL-projektets första expertmöte kallat Expert Roundtable. Projektets partners och experter möttes under en heldagsworkshop för att utveckla de piloter och tester som planeras inom projektet. Under dagen diskuterades hur vi skulle genom testerna och även hur vi kunde utveckla dialogen och samverkan med utsatta grupper kring olika lösningar av delad mobilitet.


Small-projektgruppen


Fyra avdelningar jobbar tillsammans med hållbar mobilitet!

MARS 2023

Nu är SMALL-projektet äntligen igång med planering av kommande piloter och aktiviteter i Varbergs stadskärna.

På agendan är diskussioner om hur arbetet med samskapande tillsammans med målgrupperna skall inledas och hur de "skarpa" piloterna skall genomföras framöver. Arbetet skall delvis integreras i det redan pågående projektet "Levande stadskärna" i regi från Hamn- och gatuförvaltningen.

SMALL-projektet kommer att genomföras i ett samarbete mellan Trafikavdelningen och avdelningen Offentliga rummet på Hamn- och gatuförvaltningen tillsammans med Näringslivs- och destinationskontoret och Samhällsplaneringsavdelningen på Kommunstyrelsens förvaltning.

Varberg officiellt medlem i SMALL-konsortium

Idag kom det glädjande beskedet att Varbergs kommun blivit fullvärdig medlem i EU-projektet SMALL - Shared multimodal mobility for all t Länk till annan webbplats.illsammans med 12 partners från 6 länder.

Datum: 28 mars 2023

Senast ändrad: 2024-06-04