Projektsammanfattning MOVE

MOVE är ett projekt där kommunen fokuserar på två målgrupper; dels arbetspendlande från landsbygden, dels skolelever som tar sig mellan hemmet och skolan i centrala Varberg. Satsningen är en del av kommunens strategi för att bidra till en smart och hållbar stad och en attraktiv livsplats där så många som möjligt kan få testa nya sätt att ta sig fram på och på sikt ändra sina resvanor.

Nudging och samverkan med målgrupperna i fokus

Hela projektets ansats är att praktiskt testa lösningar till mobilitet tillsammans med målgruppen och att använda metoder som kan påverka målgrupperna att vilja bryta gamla beteendemönster. Detta brukar kallas ”nudging” och är väl beprövat inom många områden. De två fokusområdena i MOVE skiljer sig men är lika viktiga för kommunen att lära mer om:

  • Skolelevers mobilitet - Varbergs kommun är i en expansiv fas och står inför stort behov av nya skolplatser. Kommunen vill öka fokuset på barns mobilitet och bidra till att fler barn tar sig själv till och från skolan samt fritidsaktiviteter. Självständig mobilitet har en stor påverkan på barns hälsa och förbättrar barns förutsättningar för en bra skolgång. I samarbete med experter kommer trafikavdelningen att jobba fram resalternativ tillsammans med eleverna.
  • Knutpunkter på landsbygden – Landsbygden attraherar allt fler och Varbergs kommun önskar samarbeta med målgrupper som arbetspendlar med så kallade ”knutpunkter” för att möjliggöra fler alternativ till hållbart resande. Här kommer landsbygdssamordnare tillsammans med trafikavdelning och samhällsplaneringskontoret att jobba fram tester på ett par platser i kommunen där det finns rimligt underlag för att få pendlande personer att byta färdsätt. Förhoppningen är att även varbergsbor på landsbygden ser positivt på alternativa färdsätt och att någon av testerna kan bli permanenta i framtiden.

Kommunikation – en avgörande faktor

Projektet går i stora delar ut på att förändra beteendet hos allmänheten. Genom en effektiv kommunikation får vi målgruppen att bli mer medveten om de val som finns och får dem att inse nyttan med hållbart resande.

Kommunikationen ska även rikta sig mot beslutsfattare och andra intressenter för att underlätta genomförandet av projektets olika aktiviteter.

Korta fakta

  • Projektperiod: från höst 2023 till höst 2026
  • Finansiering: via Interreg Öresund- Kattegatt- Skagerack och Region Halland
  • Prioritering: 3.2 Utveckla och förbättra hållbar, klimatresilient, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T samt gränsöverskridande mobilitet
  • Deltagande partners: kommuner, regioner, universitet och kollektivtrafikbolag från Sverige, Danmark och Norge
  • Lead partner: Region Midtjylland i Danmark
Senast ändrad: 2023-10-03