07 juni 2023
Gamla spårområdet

Idéstudie ute på remiss

Den 31 mars avslutades remisstiden för idéstudien. Nu påbörjas sammanställning och genomgång av inkomna synpunkter.

När våra städer växer tas alltmer yta i anspråk. Värdefulla naturresurser utmanas av bebyggelse vilket kräver nya lösningar för att staden ska kunna växa hållbart.

Det gamla spårområdet utgör utgör en viktig resurs i utvecklingen av en hållbar stad. Utifrån en framtagen idéstudie om hur området skulle kunna användas när tågtrafiken försvinner har olika intressentegrupper fått lämna synpunkter på förslagen.

Nu påbörjas sammanställning av inkomna svar för att ta fram ett nytt underlag inför det fortsatta utecklingsarbetet av sträckan.

Arbetat med det gamla spårområdet går att följa här:

Språrområdet Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2023-06-07