• Start
  • / Nyheter
  • / Stora omvandlingar i Varberg – Tre stadsutvecklingsprojekt öppnar nya möjligheter
26 juni 2023

Illustration: Visulent AB

Stora omvandlingar i Varberg
– Tre stadsutvecklingsprojekt öppnar nya möjligheter

En ny järnvägstunnel med dubbelspår och ett helt nytt stationsområde byggs just nu i Varberg. Dessutom skapas den nya Farehamnen som kommer att bli en av Sveriges mest moderna och effektiva hamnar och ett nav inom transport- och logistik på västkusten.

Västkustbanan är en viktig järnvägssträcka som förbinder Göteborg och Malmö/Köpenhamn. På vägen ligger Varberg och nu blir staden en viktig del i järnvägssträckans utveckling med utökning av dubbelspår.
– Idag är det bara genom Varberg och en sträcka vid Helsingborg där det är enkelspår. När vi nu får dubbelspår även genom Varberg ökar kapaciteten markant, säger Jan Bengtsson, Avdelningschef Utvecklingsprojekt i Varbergs kommun.


Främjar transportbehoven

Olika möjligheter har varit på bordet. Skulle spåren dras runt staden eller genom en tunnel? Svaret blev det sistnämnda och nu är bygget av Varbergstunneln igång och ska stå klart för trafik under december 2024. Den kommer att föra med sig flera fördelar.

– Kapaciteten och att fler godstransporter kan flyttas över till järnvägen är det verkligt stora, vilket främjar näringslivets transportbehov, men det finns flera andra fördelar. En är självklart att pendlingsmöjligheterna in och ut från Varberg ökar, och vi kommer hamna i ett läge där du knappt behöver kolla på klockan för att planera in din resa. De gamla spåren kommer att tas bort och därmed öppna upp miljön ner mot havet. Dessa allmänna ytor kommer ytterligare stärka Varbergs platsattraktivitet. Vidare kommer också flera plankorsningar att byggas bort i och med att spåren går i en tunnel vilket ökar säkerheten och dessutom minskar störningar från buller. De gamla spåren kommer att tas bort och därmed öppna upp miljön ner mot havet.

Sprängmassorna från tunnelbygget har dessutom fått en viktig roll i ett annat stort stadsbyggnadsprojekt i Varberg, nämligen för att fylla upp marken vid det nya hamnbygget – men vi kommer dit.
De nya dubbelspåren är inte det enda som händer när det gäller järnvägs- och kollektivtrafik i Varberg. I anslutning till tunneln kommer ett helt nytt stationsområde att byggas.

– Den nya stationen och stationsområdet kommer lite som en direkt effekt av tunnelbygget, säger Magnus Rabe som är projektledare på Varbergs kommun. I och med tunneln kommer de nya spåren att ligga nedsänkta i ett "tråg" och det nya stationshuset förflyttas några hundra meter norrut för att fortsatt behålla stationen i centrum och skapa en ännu mer levande stadskärna på så sätt.

Förenkling i kollektivtrafiken

Den nya stationen kommer att bli ett nav i stadens och en viktig mötesplats och bytespunkt för besökare och resenärer.

– Att ha även den nya stationen centrumnära, eller i centrum, förenklar kollektivtrafiken. Både buss och tåg kommer att vara samlat inom samma område och på sätt bli en knutpunkt i centrum. Parkering för cykel kommer att utvecklas med bland annat ett cykelhus. Runt omkring vill vi skapa en levande mötesplats där människor i rörelse kan träffas och mötas. Torgytor med mycket planteringar och grönska, extra fokus på trygghet samt konst i samarbete med statens konstråd är också saker som planeras på det nya området, säger Magnus Rabe.

– Allt som allt kommer både de nya dubbelspåren och det nya stationsområdet underlätta mycket för människor på resande fot, in och ut från Varberg. Inte minst underlättar det pendlingen rent arbetsmarknadsmässigt också.
Varbergs tre stora stadsbyggnadsprojekt innefattar sist men inte minst också en flytt av hamnen, som redan idag är Sveriges ledande skogshamn.

– De senaste tio åren har vi näst intill dubblerat volymerna och blivit Sveriges största exporthamn av sågade produkter. När vi nu bygger den nya hamnen öppnas möjligheterna för skogsindustrin att öka sin kapacitet ännu mer än vad de redan gjort under senare år och den nya Farehamnen blir en nationell hub för skogsprodukter, säger Björn Alvengrip, vd vid HallandsHamnar.
Just nu är man halvvägs i det nya hamnbygget och under det tredje kvartalet nästa år ska det stå klart.

– Det är inte alla som får en sådan här möjlighet att bygga en helt ny hamn, så det ser vi som en otrolig ynnest. Det viktigaste är att vi nu bygger en hamn som är framtidssäkrad och effektiv, med en hållbar drift som lever upp till framtidens behov. En av utmaningarna är att försöka se i spåkulan 10 till 15 år framåt. Hållbarhetsperspektivet är något vi arbetar mycket med, till exempel elektrifiering och laddinfrastruktur. Sedan ska ju den nya hamnen vara granne med en helt ny stadsdel så en god planering kring minskad omgivningspåverkan är också oerhört viktigt, säger Björn.

Stärker en redan stark region

Ja, för på ungefär 60 procent av den gamla hamndelen planeras det för nya bostäder när stadsdelen Västerport växer fram mellan centrum och havet. Den gamla järnvägen och hamnen har länge legat som en barriär ner mot den vackra havsmiljön i Varberg. Men det är bara en del i fördelarna med den nya hamnen.

– Framför allt får vi ju nu möjligheter att öka vår kapacitet i hamnen och därmed kunna hantera ännu större volymer framför allt från skogsindustrin. Överhuvudtaget finns ett stort intresse för logistiksatsningar i regionen och utvecklingen av hamnen är en viktig del av det. Halland utsågs till årets exportregion 2022 och det säger en del om vikten av att ha fungerande och utvecklade hamnverksamheter, både i Varberg och Halmstad.
Även när det gäller attraktiviteten i Varberg och regionen kommer den nya hamnen att vara viktig, menar Björn.

– Etableringar sker hela tiden och jag har en tydlig känsla och upplevelse av att företag vill vara här i vår region. Varberg har ett väldigt bra strategiskt läge på Västkusten och nu en infrastruktur som via de här tre stora satsningarna blir ännu bättre. Så jag ser absolut att Farehamnen blir en viktig del i att etableringstakten fortsätter. Varberg är en del av Sveriges och norra Europas framsida ut mot världen, avslutar Björn Alvengrip.


Senast ändrad: 2023-08-15