25 mars 2021

På digitala studiebesök i Europa

I december och mars genomfördes digitala studiebesök inom ramen för Prospera*-projektet. Syftet var att ta del av och lära mer om hur andra städer i Europa hittat lösningar kring hur en stad kan utveckla sitt omland i samklang med naturen och samtidigt stötta företagande. Detta blev ett antal lärorika möten med intressanta lösningar för Varberg.

Varbergs kommun deltar sedan ett år tillbaka i det europeiska samverkansprojektet Prospera. Projektet är en del av Interreg-programmet och genomförs tillsammans med 4 europeiska städer. Syftet är att lära av varandras goda exempel inom stadsnära landsbygdsutveckling. Från början var det tänkt att deltagande länder skulle besöka varandra och ta del av de olika projekt som genomförs i respektive land. Men på grund av Corona har deltagarna ställt om och genomför istället digitala studiebesök.

Studiebesök hos Gent i Holland

Den 1 december var det tänkt att Varbergs kommun tillsammans med andra offentliga representanter för Halland skulle besöka staden Gent i Holland. Staden Gent har vuxit mycket och står likt Varberg inför utmaningar som hur man kan fortsätta utvecklas utan att det sker på bekostnad av för stora naturvärden. I Gent har man även arbetat en hel del med att utveckla stadsnära odlingar som en viktig del av livsmedelsförsörjningen. Vilket även har kopplats till den lokala livsmedelsstrategin.

Ytterligare ett utvecklingsområde har varit att skapa betesmarker som även kan nyttjas som grönstråk för staden. Det handlar om stadsnära grönytor som kan fungera som strövområden för stadens medborgare samtidigt som de kan betas av nötboskap.

Staden Gent har även i samverkan med olika aktörer arbetat för att skapa gröna korridorer genom staden. Ett initiativ för att säkerställa att staden får tillräckligt med grönytor i kombination med olika transportstråk.

Studiebesök hos Reggio Emilia i Italien

Den 3 mars var det på nytt dags för digitalt studiebesök. Den här gången i Reggio Emilia i Italien. Och även denna gång fick deltagarna följa med i de olika projekten som genomförts på plats.

I Reggio Emilia har man bland annat arbetat med ett projekt kring återplantering av träd i skogsmiljöer och parker i stadsnära områden. Problemet med avskogning och behov av skugga i offentliga miljöer är ännu inte lika aktuellt i Varberg. Men diskussionen var värdefull eftersom den inspirerades av exemplet men tog fasta på de lokala behoven i Varberg där den snabba samhällsutvecklingen med behov av nya bostäder sätter press på bevarandet av gröna områden. Vikten av att bevara den skog och de träd som finns i vår stad och stadsnära områden blev diskussionens fokus.

Ytterligare ett intressant exempel som presenterades var andelsjordbruket Edible Park. Den efterföljande diskussionen handlade mycket om den trend som finns kring odling och hushållning och hur Varberg skulle kunna vara en del av den. Det finns mycket jordbruksmark nära stadskärnan och därav många möjligheter till odling nära staden och i peri-urbana områden. Det finns även områden längs gamla spårområdet i Varberg som skulle kunna frigöras som odlingsbar när järnvägsspåret försvinner.

Reggio Emilias exempel inbjöd till inspirerade diskussioner trots att det digitala aldrig kan ersätta känslan av att se, uppleva, dofta och smaka. Något som Ulrika Rylin, projektledare och deltagare i det digitala besöket kunde intyga.

Även om den digitala tekniken börjar bli fantastisk så försvinner en hel del av känslan på vägen. Trots det ledde dagen till en hel del idéer för framtiden.

* PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas

Loggor för EU och Prospera
Senast ändrad: 2021-03-26