Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
Projekt

Pågående projekt

Här kan du läsa om våra pågående projekt.

Interreg Europe logga

I takt med att Varbergs stad växer utvecklas nya områden i anslutning till staden. Områden med höga natur och kulturvärden. PROSPERA är ett samverkansprojekt mellan 5 städer i tillväxt som utbyter erfarenheter kring hur en stad kan utveckla sitt omland i samklang med natur och samtidigt utveckla små och medelstora företag.

Medverkande aktörer i projektet är Reggio Emilia, City of Gent, Research institute for agriculture, fisheries and food i Belgien, Research Centre on Animal Production i Italien, EDC Debrecen Urban and Economic Development Center, Municipality of Aristoteli Chalkidikis, Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun.

Samordnande kontaktperson
Ulrika Rylin
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Logga

I Halland har tre barriärer för fortsatt tillväxt identifierats; infrastruktur, boende och välutbildad arbetskraft. En naturlig samlingspunkt för samarbeten inom smarta städer och samhällen saknas. Det vill projektet BAS (Bygga attraktiva samhällen för företag) bidra med genom en ny samverkansarena.

Varbergs kommun har genom förstudier tagit fram två insikter som ska ingå i BAS. Den första insikten är att i och med den utvidgade arbetsmarknadsregionen behövs en samordning och en samverkan mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer. Det saknas mötesplatser för den här typen av samverkan. Den andra insikten är att det saknas kunskap om hur omställningen till ett mer hållbart Halland skulle gå till. Därför behöver kunskapen om cirkulär ekonomi höjas. Genom en ny samverkansarena ska BAS arbeta vidare med dessa insikter.

Projektets övergripande mål är att formera en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka attraktionen för näringslivet. Projektmålet är att påbörja omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling.

Den primära målgruppen är små och medelstora företag som arbetar med stadsbyggnation i Varberg. Sekundära målgrupper är aktörer och intressenter inom akademin, offentliga aktörer och andra som arbetar med företagens utveckling.

Samordnande kontaktperson
Louise Wallmander
E-post: louise.wallmander@varberg.se

SUV

Varbergs kommun har tillsammans med tio andra organsiationer i sju länder tilldelats medel för ett projekt för utveckling av smarta städer. Projektet syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt anpassas till autonoma självstyrande fordon.

Projektet heter PAV och samlar lärosäten, transportorganisationer och kommuner för att tillsammans utveckla hållbara stadsmiljöer.

För Varbergs del är det ett samarbete mellan NOD – Näringslivs- och destinationskontoret, Samhällsplaneringsavdelningen och Trafikavdelningen.

Samordnande kontaktperson
Max Wehlin
E-post: max.wehlin@varberg.se

Företagssupport

Logga

I en växande region ställs höga krav på samhällsservice. Företagen i Halland har en
positiv utveckling, Halland är attraktivt att starta och driva företag. I den utvecklingen växer kraven på att den offentliga servicen och myndighetsutövningen skall fungera på ett bra och effektivt sätt samt med ett gott bemötande.

För att bidra till att det fortsätter att vara ett bra företagsklimat i Halland och att Halland fortsätter vara en attraktiv region för företagsetableringar är det viktigt att de kommuntjänstemän som möter företag i olika frågor tränas att kommunicera och bemöta företagen på bästa sätt och att de har förståelse för företagens förutsättningar.

Genom att utveckla en gemensam digital utbildning kring bemötande- och kundfrågor i Halland kan samtliga kommuner använda verktyget i den dagliga verksamheten för att förbättra företagsklimatet. SKL:s ”Förenkla helt enkelt” är en inspirationskälla till den utbildningsmodul vi vill arbetar fram. Vi skall utreda om befintliga digitala plattformar i länet går att vidareutveckla för syftet, såsom värdskapsutbildningen från Destination Halland 2020.  Detta blir ett positivt inspel i arbetet med företagsklimatet och kan på sikt bidra till att företag rankar företagsklimatet som förbättrat.

Samordnande kontaktperson
Ulrika Rylin
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Hållbar kompetens Halland

Projektet är finansierat av Europiska socialfonden och huvudsyftet är att kompetensutveckla personal inom besöksnäringen i Halland, stärka dem i sin yrkesroll så att de står starkare på arbetsmarknaden. Projektet pågår mellan mars 2020 och februari 2022.

Projektet består av tre delar:

  • Digital Hållbarhetsutbildning
  • Branschspecifika utbildningar
  • Externa verksamhetsgenomlysningar utifrån hållbarhetsperspektiv

Samordnande kontaktpersoner:
Jeanette Bengtsson
E-post: jeanette.bengtsson@regionhalland.se
Tove Johansson
E-post: tove.johansson@regionhalland.se

Logga Smart

I en tillväxtkommun som Varberg värnar kommunen om att bevara en fantastisk miljö och livsplats och att skapa förutsättningar för Varberg att växa hållbart. Detta för att fortsätta vara en attraktiv destination för både näringsliv, invånare och besökare.

Ett nytt projekt skall uppmuntra till hållbart resande både för turister och Varbergsbor som anammat ”hemester-trenden”.

Sedan ett år tillbaka har NOD tillsammans med kommuner i Skaraborgsregionen och i Danmark jobbat för att kunna satsa lite extra på att tillgängliggöra besöksmål i hela kommunen med fokus på hållbara transporter. Det har förts dialog med destinationsutvecklare, företag på landsbygden, landsbygdssamordnare och trafikplanerare. Beskedet om att projektet blivit beviljat kom i december och projektet är finansierat av både Interreg ÖKS och Region Halland.

Detta möjliggör att NOD under tre år framåt kan arbeta med att utveckla och testa olika lösningar för hållbar mobilitet i staden och på landsbygden men även kopplat till befintlig kollektivtrafik där fokus ligger på hur man tar sig hela vägen fram till målet, ”the last mile”. Det kommer vara stort fokus på cykeln som transportmedel vilket känns fantastiskt kul.

Medverkande aktörer i projektet är Destination Läckö-Kinnekulle (Lead Partner), Götene kommun, Högskolan i Skövde, Chalmers Tekniska Högskola, Hjörring kommune, Aalborg kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet och Nordjyllands Trafikselskab.

Samordnande kontaktpersoner
Johanna Östheden Andersson
E-post: johanna.ostheden.andersson@varberg.se
Mia Carlsson
E-post: maria.carlsson1@varberg.se

3 loggor
Senast ändrad: 2020-12-01