Choose language
Other:

Projektsammanfattning SMaRT

SMaRT – vägen till ett smartare sätt att resa

SMaRT står för Sustainable Mobility Rural and Urban Transport som vid översättning till svenska betyder ungefär – Hållbara transporter för stad och landsbygd. SMaRT har som huvudsyfte att stimulera ett förändrat resebeteende och få fler att välja hållbara transportalternativ.

Tio partners från tre områden i Sverige och Danmark ska tillsammans med forskningen hitta vägar och ta fram verktyg som ska främja ett hållbart resande utifrån miljö-, sociala- och ekonomiska perspektiv.

I det svenska arbetet ligger fokus på transporter i samband med turism och besökare, medan de danska projektdeltagarna huvudsakligen arbetar med arbetspendling. Projektet sträcker sig från våren 2020 till hösten 2022.

SMaRT är ett EU-projekt som finansieras till femtio procent av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak. Region Halland är Varbergs medfinansiär som gör det möjligt att genomföra projektet.

Varberg

För att Varberg ska utvecklas hållbart som destination krävs strategiska och operativa insatser inom området mobilitet. 
Innovationer inom smarta städer växer oftast fram i stadskärnor men är inte lika självklart på landsbygden. Mobility management är ett koncept som ska främja hållbara transportalternativ genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Det är ett utpekat utvecklingsområde inom kommunen men behöver förstärkas för att kunna leda till konkreta och bestående förbättringar.

NOD vill lära av andra partners i projektet hur mobility managementområdet kan förstärkas genom att knyta ihop det med destinations- och landsbygdsutveckling. 

Genom att delta i projektet önskar Varberg bana väg för en mer hållbar mobilitet till både landsbygd, friluftsområden och besöksmål. 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara och miljövänliga val av transporter för att på lång sikt skapa ett förändrat resebeteende bland allmänheten. 

Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem för att främja en hållbar regional och lokal trafik. 

Projektet ska därför identfiera åtgärder och förse offentliga aktörer med verktyg, ex hållbara affärsmodeller för resealternativ, som ska uppmuntra allmänheten till ett förändrat resebeteende. 

Målet är att öka medvetenheten om hållbara resealternativ med tio procent i respektive område och att tio procent fler i målgruppen ska ha övervägt att resa mer hållbart. 

Aktiviteter i Varberg

Förbättra förutsättningarna för utökat cykelresande genom Halland
I samverkan med besöksanläggningar och trafikplanerare ska behovet kring cykelresandet i Halland identifieras och lämpliga platser för servicestationer, cykelförvaring och laddstationer för elcyklar ska tas fram. 

Målet med arbetspaketet är att skapa en högre servicegrad för den hållbara resenären och samtidigt generera en ökad trafik till besöksnäringsföretag på landsbygden. 

Kommunen vill även se över nya metoder för att stimulera privat cykelledsutveckling, vilket är avgörande om landsbygden ska bli mer tillgänglig.

Mobilitetslösningar i kombination med kollektivtrafik 
Varberg vill att det ska bli enklare att resa hållbart i kombination med befintlig kollektivtrafik. 

Viktiga nav inom regionen ska identifieras och stråk för arbetspendling, ungas resor till/från fritidsaktiviteter samt rörelsemönster till besöksmål utanför centrum ska undersökas och utvärderas för att finna de mest lämpade mobilitetslösningarna för respektive plats. Exempel på hållbara mobilitetslösningar skulle kunna vara cykelpool, elbilspool, elscooter (Voi), samåkning samt möjlighet att ta med cykel på bussen med mera. 

Digitalisering av mobilitetstjänster och kundupplevelser 
För att skapa en förbättrad kundupplevelse behöver vi i samverkan med övriga partners i projektet, inventera och utvärdera befintliga digitala tjänster och appar som innehåller guidade turer, kartor, reseinformation och gamification. Efter denna kartläggning ska dessa tjänster anpassas och utvecklas efter lokala förutsättningar och behov.

Kommunikation – en avgörande faktor

Projektet går i stora delar ut på att förändra beteendet hos allmänheten. Genom en effektiv kommunikation får vi målgruppen att bli mer medveten om de val som finns och får dem att inse nyttan med hållbart resande. 

Kommunikationen ska även rikta sig mot beslutsfattare och andra intressenter för att underlätta genomförandet av projektets olika aktiviteter. 

 

På den officiella projekthemsidan för SMaRT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information och kan ta del av rapporter och styrande dokument.

Senast ändrad: 2022-10-18