Choose language
Other:
28 september 2021

Samskabelse kring Varbergs hyrcykeltjänst

Vad är Samskabelse?

För att hitta relevanta lösningar använder sig SMaRT-projektet av Samskabelsemetoden. I denna metod engageras målgruppen i hela processen från problemanalys till utvärdering och lösningar tas fram tillsammans för att påskynda den gröna omställningen.

När målgruppen får berätta vad som motiverar dem till att ställa om och resa mer hållbart så ökar chanserna till att projektet tar fram attraktiva lösningar/aktiviteter som nyttjas.
Det är också intressant att ta reda på hur målgruppen önskar bli informerade för att på så sätt bli mer effektiv i kommunikationen som ska bidra till att öka medvetenheten om hållbara resealternativ i Varberg.

Samskabelse i Varberg kring hyrcykeltjänsten

Bilden nedan beskriver hur Varberg arbetar samskapande. Processen är uppdelad i fem steg. Eftersom man hela tiden fyller på med ny kunskap om målgruppens behov och finner nya möjligheter så kan man ibland behöva gå tillbaka i processen och göra nya undersökningar innan man kan gå vidare till nästa steg.

En processkarta över Samskabelsemetoden

Klargöra

Ett av målen i SMaRT-projektet är att ta fram nya hållbara transportalternativ och berätta för målgruppen att de finns. Varberg tar årligen emot flera hundra tusen besökare och majoriteten reser hit med bil. Om vi kan få våra besökare att transportera sig korta sträckor mellan stadskärnan och olika besöksmål på ett mer hållbart sätt - än med egen bil - kommer det leda till minskade utsläpp och en mer attraktiv stad att både besöka och bo i.

Något som saknats i Varberg är en effektiv och användarvänlig hyrcykeltjänst som är tillgängligt för kortare hyror dygnet runt. Projektet ger möjligheten att testa och utvärdera om denna tjänst kan bidra till att Varberg går mot en grönare omställning inom mobilitet.

Undersöka

I början av processen genomfördes en undersökning för att ta reda på om det fanns ett behov av en hyrcykeltjänst. De tillfrågade fick också komma med förslag på aktiviteter som kan främja en hållbar mobilitet.

Det har även gjorts en omvärldsanalys och förts dialoger med olika intressenter i Varberg; besöksnäringsföretag, cykelhandlare, fastighetsägare och kollegor på Hamn- och gatuförvaltningen.

Planera

I planeringsstadiet har NOD haft ett tätt samarbete med Hamn- och gatuförvaltningen för att komma fram till var zonerna för upphämtning/lämning av cyklar ska placeras. En kommunikationsplan har tagits fram för att säkerställa att ett gemensamt budskap kommuniceras inom organisationen när beslut ska förankras samt när tjänsten ska marknadsföras externt.

För att få fram relevanta och användbara undersökningar kring resvanor och mätningar av koldioxidutsläpp har Högskolan i Halmstad, Chalmers och Högskolan i Skövde involverats i processen.

I arbetspaketet med hyrcyklarna ingår det att ta fram en hållbar affärsmodell för hyrcykeltjänsten.

I denna aktivitet kommer näringsidkare inom cykelbranschen, besöksnäringen och projektpartners inkluderas. De undersökningar som genomförs med målgruppen i samband med lanseringen av eventet kommer också påverka innehållet i affärsmodellen.

Genomföra

Hyrcykeltjänsten lanseras sommaren 2021. Under två veckor i juni kommer både kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomföras ihop med Högskolan i Halmstad för att ta reda på följande:

  • Hur ser allmänheten på hyrcykel som transportmedel?
  • Är det rätt platser/zoner för upphämtning/avlämning?
  • Är systemet användarvänligt?

Utvärdera

Utvärdering av hyrcykeltjänsten samt kommunikation och marknadsföring av tjänsten ska göras löpande under hela projekttiden. Detta för att kunna justera erbjudandet så det uppfyller syfte och mål med projektet.

Det som ska utvärderas är bland annat:

  • Cykeltjänstens mjukvarusystem och samarbetet med Donkey Republic
  • Zoner – är det på rätt plats och tillräckligt många?
  • Prissättning
  • Affärsmodellen
  • Undersökningar och mätningar
  • Driften – skötsel av cyklarna
  • Marknadsföring/kommunikation kring tjänsten

Projektgruppen kommer också löpande att utvärdera arbetet med samskabelse för att säkerställa att erbjudandet möter det som målgruppen efterfrågar.

Vill du bidra med förslag om hur Varbergs hyrcykelsystem kan förbättras eller hur staden kan utvecklas mer hållbart inom mobilitet är du välkommen att kontakta oss!

Senast ändrad: 2021-09-28