30 juni 2022

Vi lär oss av andra för att bli bättre

På tisdagen den 21 juni avslutades projektet PROSPERA. Projektet har varit ett erfarenhetsutbyte mellan länder för att bli bättre på att jobba med en hållbar utveckling av stadsnära landsbygd.

Varberg har haft en fantastisk tillväxt de senaste åren, många har flyttat till kommunen. En stark tillväxt innebär mycket positivt men även en hel del utmaningar. En av utmaningarna är att växa hållbart och att inte förlora värden som är viktiga att bevara för framtiden. I projektet har Varbergs kommun fokuserat på utmaningen att knyta ihop stad och land när staden växer. Projektets partners Reggio Emilia och Gent har haft framgångsrika projekt som gett Varberg lärdomar. Lärdomar som vi använder när vi nu utreder hur det gamla spåret skall tas om hand på bästa sätt, när järnvägen grävs ner under Varberg.

 

På projektets avslutningsevent samlades representanter från olika förvaltningar i Varbergs kommun och intressenter för att tillsammans summera och ta del av de goda exemplen från deltagandet i PROSPERA-projektet.

Direkta lärdomar som vi tar med oss för framtiden är vikten av att ha en tydlig planering i tidiga skeden för gröna stråk. Varbergs kommun har jobbat med detta i sin Grönstrategi. Nu när arbetet med Varbergs kommuns översiktsplan just påbörjas skall utgångspunkterna i grönstrategin införlivas med den nya översiktsplanen. En annan viktig lärdom är att ha en tydlig koordinering av genomförandet av de planerade stråken. Genomförandet är komplext och sker över tid. Om det inte finns någon som bevakar och aktivt arbetar med genomförandet av de gröna stråken riskerar man att misslyckas i genomförandet. Om intresse finns att veta mer om projektet så finns en hel del information samlat på projektet hemsida https://projects2014-2020.interregeurope.eu/prospera/ Länk till annan webbplats.

Utöver de lärdomar som vi fått från de deltagande städerna Gent i Belgien, Reggio Emilia i Italien, Debrecen i Ungern och Aristotelis i Grekland så har vi också hittat värdefulla kontakter i dessa kommuner som vi kan använda i framtiden. Kontaktuppgifter till partner och de som arbetat med projektet finns på projektets lokal hemsida, Prospera - Näringsliv Varberg Länk till annan webbplats.

Final event Varberg
Senast ändrad: 2022-06-30