23 maj 2022

Varberg lär av goda exempel i Belgien

I mitten av maj åkte företrädare från Varbergs kommun till Gent i Belgien för att delta i slutkonferensen av Prospera-projektet. Projektet har syftat till att utbyta erfarenheter kring hur stadsnära landsbygd kan utvecklas hållbart när städer växer.

När våra städer växer tas alltmer yta i anspråk. Värdefulla naturresurser utmanas av bebyggelse vilket kräver nya lösningar för att staden ska kunna växa hållbart. Genom Prospera-projektet har kommunen kunnat utbyta erfarenheter och ta del av lösningar från olika delar av Europa.

Utmaningarna handlar bland annat om att kartlägga markanvändning för att kunna skydda värdefull jordbruksmark. Jordbruksmarken är viktig i arbetet med att främja en hållbar livsmedelsproduktion. När staden växer är det viktigt att skapa gröna korridorer som binder ihop den med viktiga målpunkter på landsbygden. Det är också viktigt att processerna skapar utrymme för intressenter och privata aktörer att kunna involvera sig och tillsammans hitta hållbara lösningar.

Under slutkonferensen i Gent deltog representanter från Hamn- och gatuförvaltningen, Samhällsutvecklingskontoret och Näringslivs- och destionationskontoret. Under resan fick deltagarna bland annat besöka olika projekt inom stadsnära grönsaksodling, djurhållning och gröna stråk. Deltagarna fick även ta del av och diskutera modeller för hur olika aktörer kan involveras i processerna.

Resan gav värdefulla idéer som kommer kunna användas i den kommande utvecklingen av spårområdet, översiktsplanarbetet och realiseringen av Landsbygdsstrategin.

Prospera-projektet (PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERiurban Areas) är ett 3-årigt utvecklingsprojekt finansierat av Europiska regionalfonden.

Senast ändrad: 2022-05-23