05 juli 2021

Stadsnära skogar bevaras när staden växer

Tillgången och närheten till natur är en viktig resurs för en stad. Med start till hösten påbörjas en omfattande process att värna och utveckla Varbergs stadsskogar. Viktiga värden ska inventeras och olika åtgärdsplaner ska säkerställa såväl den biologiska mångfalden som tillgången till värdefulla rekreationsområden.

Varbergs kommun deltar sedan ett par år i Interreg-projektet Prospera. Ett projekt med syfte att utbyta erfarenheter partnerländer emellan om hur man kan arbeta med peri-urbana områden. Ett område som varit uppe för erfarenhetsutbyte inom projektet är arbetet med stadsnära skogar. Det är även ett område där Varberg med start i höst påbörjar ett arbete.

Stadsnära/tätortsnära natur är viktigt. Naturen har en positiv inverkan på vårt välmående och bidrar både till minskad stress och återhämtning. Varma, torra sommardagar kan träd i staden sänka temperaturen och bidra med skugga och högre luftfuktighet. Träd och andra gröna ytor kan fördröja dagvatten och därmed minska risken för översvämningar.

Torkan 2018 påverkade stadsskogarna i Varberg i stor utsträckning. Många träd fick allvarliga torkskador och flera dog. Andra träd har drabbats av olika sjukdomar. Olika trädslag klarar sig olika bra och vikten av variation har blivit tydlig.

Vi behöver en större variation av träd och växter för att sprida riskerna så att inte så många träd ska bli sjuka eller dö vid ett mer extremt klimat, berättar Katarina Wellholt, Landskapsarkitekt på Varbergs kommun. Våra skogsområden är en viktig del i arbetet med den biologiska mångfalden och bidrar även med flera ekosystemtjänster till staden.

Med start i höst kommer en konsultfirma att systematiskt inventera de olika skogsområdena för att kartlägga viktiga värden som kommer mynna ut i skötselförslag för respektive område.

Vi vill öka den biologiska mångfalden i våra områden. Särskilt skyddsvärda träd ska identifieras tillsammans med träd som har potential att bli sådana. Det ska finnas många arter och olika typer av ytor. Vi kommer att plantera på vissa områden och gallra på andra, berättar Katarina. Andra åtgärder som kan bli aktuella är till exempel ny skyltning, nya soffor och papperskorgar, nya mötesplatser med flera sittplatser, upprustning av gångvägar, plantering av brynzoner, insådd av ängsfröer mm. Tillsammans med konsulterna kommer vi att arbeta fram olika åtgärdsförslag som ska prioriteras och kostnadsbedömmas, berättar Katarina.

Förslagen på skötsel kommer att läggas in i kommunens GIS-system och kan då också bli en naturlig del av driftsystemet för den framtida skötseln.

Hållbar stadsplanering är en utmaning för städer i stark tillväxt. Det finns mycket natur nära våra städer i Sverige. Men grönytorna minskar när tätorter och städer växer. Staden har många intressen som ska tillgodoses. Ny bebyggelse, effektiva transporter och utrymme för näringsliv är några delar som kan konkurrera med gröna ytor. När städer växer utåt tas nya områden i anspråk och det är oftast gröna ytor som får stå tillbaka när städer förtätas.

Det är därför viktigt att ha ett aktivt arbete med utvecklingen av stads- och bostadsnära natur när stadens utveckling planeras. En stad i stark tillväxt behöver samtidigt skapa nya gröna ytor.

För oss är det viktigt att det finns tillräckligt stora gröna områden. Många av våra skogar fyller en viktig funktion som både värdefulla natur- och rekreationsområden och behöver därför ha en viss storlek, berättar Katarina Wellholt.

loggor
Senast ändrad: 2021-07-05