PAV

Projektet innehåller tre huvuddelar, dels att genomföra pilottester med autonoma fordon i kollektivtrafik, dels att utifrån testerna samla in forskning som underlag för strategiarbete i kommunen och dels att omsätta lärdomar i strategiska inriktningar för fysisk planering för autonoma fordon i framtidens Varberg. Varberg skiljer sig något från de övriga pilotplatserna i Europa genom att vi inte bedriver egen kollektivtrafik. Varbergs pilot kommer istället att fokusera på infrastrukturen och vad som krävs i gaturummet för att autonoma fordon ska fungera.