17 november 2021

Gamla spårets framtid

När Varbergstunneln är klar cirka år 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med gamla spårområdet sedan?

Varbergs kommun och konsultföretaget Trivector har vid några tillfällen under 2021 haft möten och fört diskussioner med fokus på att belysa spårområdets framtid som framför allt kollektivtrafikstråk.

Olika typer av kollektivtrafiksystem diskuterades och ganska tidigt avfärdades kapacitetsstarka system som tåg, tunnelbana, spårväg och BRT eftersom resandeunderlaget är för lågt inom spårområdet. Istället gick diskussionerna in djupare på lokal och/eller regional buss samt autonoma fordon.
Autonoma bussar såg som ett intressant alternativ, främst som matarbuss, från centrum eller från Jonstaka ner mot Apelviken.

Testet med en autonom buss på Tångkörarvägen under sommaren visade dock på utmaningar gällande gatumiljön i Apelviken och att den här typen av fordon kräver ytterligare utveckling innan de kan fungera tillfredställande i blandtrafik. Om man skapar en avskild yta enbart för bussar kan det fungera bättre då interaktionen med andra trafikanter minimeras. Dock blir en sådan lösning både kostsam och ytkrävande och arbetsgruppen ser helst att infrastrukturen på banvallen kan samutnyttjas.

PAV-projektet har finansierat dialogmötena med konsulten Trivector. Arbetet har dokumenterats och sammanställts av konsulten och underlaget används nu av Spårprojektet i den rapport som tas fram.

Karolina Oxfall, trafikplanerare på Varbergs kommun;
Kommer ni arbeta vidare med att finna en lösning för kollektivtrafik med autonoma bussar på banvallen eller ska ni undersöka andra alternativ?

"Vi kommer att rekommendera att marken initialt används till cykel och mindre elfordon, med möjlighet att kunna användas som kollektivtrafikstråk i framtiden."

Senast ändrad: 2021-11-17