24 mars 2021

Alla branscher kan jobba med cirkulär ekonomi!

Nu finns möjlighet för företag i alla branscher att jobba med sitt cirkulära omställningsarbete, genom en hållbarhetsskola vi kallar Cirkulär Kickstart. Olika typer av företag har olika förutsättningar och möjligheter inom konceptet cirkulär ekonomi, beroende på vilken bransch man verkar i och var i värdekedjan man befinner sig och därför är programmet utrustat med stor andel individuell coaching för de olika företagen.

Kick-off för Cirkulär Kickstart

Tisdagen den 2 mars kickade vi igång Cirkulär Kickstart med 4 halländska företag som vill ta steget in i framtiden och göra hållbarhet till en drivkraft för att utveckla sina affärer och tjänster. Under träffen fick vi lära oss varför cirkulära affärsmodeller är relevanta och värdefulla för företagsutveckling och hur Cirkulär Kickstart kommer genomföras som ett konkret stöd för företag som påbörja sin resa. Här återger vi en del av det vi kom fram till under kickoffen.

Dagens affärsmodeller är hotade

Dagens affärsmodeller är baserade på ett linjärt system. Detta system går förenklat på en Take – Make – Waste-logik där produkter och varor produceras av jungfruliga råvaror, används av en användare och som i slutet av sin livscykel slängs eller i bästa fall delvis återvinns. Detta innebär givetvis att en enorm mängd värdefulla resurser och material går till spillo.

Det är också ohållbart. De linjära affärsmodellerna skapades under en tid då populationen och ekonomin var liten och tillväxten av dessa var begränsad samtidigt som naturens resurser tycktes vara oändliga. Denna sanning gäller inte längre idag. Naturens resurser kan inte försörja den produktion och konsumption som dagens ekonomi vilar på med konsekvensen att nödvändiga resurser och material kommer sina, något som vi redan ser tecken på idag.

Samtidigt hotas jordens ekosystem ytterligare och försvårar återskapande av de resurser vi använder vilket innebär att det i framtiden kommer vara svårt eller kanske till och med omöjligt att få tag i de material som krävs för att tillhanda hålla sin tjänst eller produkt.

Men det är inte bara den ekologiska utvecklingen som hotar dagens affärsmodeller. Utvecklingen som beskrivs ovan har inte gått företagens viktigaste intressenter förbi. År 2020 gick vi in i det som kallas ”The Decade of Action”. För att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet så är det nu som saker behöver hända.

Politiska instanser på alla nivåer arbetar hårt för att identifiera och implementera de styrmedel som behövs för att gynna en hållbar utveckling. Vi kan förvänta oss förändrade politiska styrmekanismer som kommer gynna hållbara tjänster och produkter och misgynna produkter och tjänster som bidrar till förorening och miljöförstöring.

Även finanssektorn och investerare tar allt fler steg för att gynna hållbara produkter och tjänster, exempelvis genom mer förmånliga lånevillkor. EUs nya taxonomi ger möjlighet att jämföra hållbarhetsaspekter vid investeringar med konsekvensen att hålla företag kommer få lättare att attrahera investerarkapital.

Kunder och konsumenters krav blir allt tydligare i detta perspektiv. Aktörer som ser denna utveckling och driver innovationer som tillgodoser kundbehovet utan att tära på planeten kommer ha en möjlighet att omdefiniera sin marknad och förverkliga nya konkurrensfördelar.

Ett verktyg som synliggör ny potential och minimerar risk

Cirkulär ekonomi är ett erkänt verktyg för att möta de utmaningar inom miljö och klimat som vi alla står inför samtidigt som det bidrar till att säkra fortsatt ekonomisk utveckling. Det kan låta stort och svårt, men faktum är att de allra flesta företag redan idag arbetar med cirkulära strategier, kanske utan att veta om det, för att det är smart, effektivt och lönsamt.
Kortfattat bygger det på en kretsloppslogik vilket innebär att material och resurser kan användas om och om igen, så att den enes avfall blir den andres resurs.

Fördelen med cirkulära strategier är många; nya affärsmodeller och tjänster utvecklas, arbetstillfällen skapas, värdekedjor blir mindre volatila, lokala marknader gynnas, avfall blir till värdefull resurs och nya samarbeten utformas. Kund blir leverantör och leverantör blir kund. Hållbarhetsvinsterna kommer på köpet.

Med cirkulära principer och strategier som verktyg synliggörs tidigare gömd potential. Det blir ett nytt sätt att tänka och se på företagets verksamhet. Där det tidigare syntes stora kostnader och besvär finns det plötsligt värdefulla resurser och affärsmöjligheter. Samtidigt som man har chansen att gå i frontlinjen för sin bransch och marknad minimerar man också framtida risker i att stanna kvar i en linjär affärsmodell.

Detta är självklart inte utan utmaningar och företag kommer förmodligen behöva investera i ny kompetens och bredda sina nätverk och samarbeten för att lyckas.

Fyra företag tar på sig ledartröjan mot en hållbar framtid

Olika typer av företag har olika förutsättningar och möjligheter inom konceptet cirkulär ekonomi, beroende på vilken bransch man verkar i och var i värdekedjan man befinner sig och därför är programmet utrustat med stor andel individuell coaching för de olika företagen.

4 företag deltar under våren för att undersöka sina möjligheter. Tyget, en tygbutik på brukstorget med stora ambitioner för att utveckla sitt företag på ett hållbart sätt. Warberg Tomateria med odling, bageri och gårdsbutik utanför Varberg där miljö och hållbarhet är en grundbult i företagets värden och visioner. Jippies Veranda med restaurang norr om Varberg och hotell på SriLanka och ser stora möjligheter i att driva en mer hållbar verksamhet i samverkan med andra aktörer. Till sist Länsförsäkringar Halland som vill gå i frontlinjen i sin bransch och ser sin viktiga roll som möjliggörare i ett cirkulärt system. Olika företag, olika branscher, olika storlek, men med en gemensam ambition och vision. Senare i vår får ni veta hur det gått.

Ju fler som påbörjar sina resa, desto fortare kommer vi fram

Cirkulär Kickstart är ett stöd som levereras med stödfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Halland. Det är ett affärsutvecklingsprogram i 6 steg á 2 timmar och löper över cirka 3 månader med syftet att ge kunskap och insikter kring cirkulär ekonomi, cirkulära strategier och principer samt verktyg och coaching-stöd för företagen att applicera kunskapen på sina tjänster och produkter.
I slutet av programmet har varje företag en utvärderad och prioriterad lista med potentialer samt en första handlingsplan för att starta förverkligandet av dessa.

Syftet med programmet är också att lära från deltagande företag för att identifiera gemensamma hinder, utmaningar och samverkansmöjligheter. Det finns fortfarande platser för halländska små och medelstora företag att delta i vårens Cirkulära Kickstart och programmet kommer även köras under hösten 2021 och våren 2022.

Ju fler som är med, desto mer kunskap kommer spridas och genereras, desto fler affärsmöjligheter kommer förverkligas och desto större chans har vi att identifiera värdefulla synergier, goda samverkansmöjligheter och framtida aktiviteter för att undanröja hinder och utmaningar.

Aktiviteten bekostas genom EU-projektet BAS, Bygga attraktiva samhällen för företag, med målet att genom samverkan och konkreta tester hitta vägar för att utveckla en hållbar stad och destination. Cirkulär Kickstart är ett av de koncept som testas och levereras i projektet.

Loggor
Senast ändrad: 2021-03-25