21 juni 2022

Lärdomar från Prospera-projektet

Tisdagen den 21 juni samlades representanter från olika förvaltningar i Varbergs kommun och intressenter för att tillsammans summera och ta del av de goda exemplen från deltagandet i PROSPERA-projektet.

Varbergs kommun deltar sedan ett par år i Interreg Europa projektet Prospera. Ett projekt med syfte att utbyta erfarenheter partnerländer emellan om hur man kan arbeta med hållbar utveckling av stadsnära landsbygdsområden (peri-urbana områden). Erfarenheter har länderna emellan delats genom kunskapsöverföring från goda exempel och studiebesök, vilka på grund av Covid-19 delvis har fått genomföras digitalt.

Under tisdagens frukostträff visas Varbergs kommuns lärdomar från projektet samt de utvecklingsprojekt där de kommer tillämpas. Bland annat får deltagarna ta del av lärdomarna kring grön mobilitet och gröna klimataxlar i Gent och Reggio Emilia och kartläggning av jordbruksmark i Gent och Debrecen.

Presentationerna följs av en kortare workshop där deltagarna får möjlighet att diskutera hur erfarenheterna kan tillämpas på kommande projekt i Varberg.

Prospera-projektets syfte har varit att förbättra regional policy kring skyddande och främjande av natur- och kulturarv genom att gynna hållbar utveckling av peri-urbana områden. Målet är att förhindra förlust av biologisk mångfald, förstörande av jordbruksmark och minskning av naturtillgångar.

Läs mer om Prospera här: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/prospera/ Länk till annan webbplats.

Prospera-projektet hos NOD: https://naringsliv.varberg.se/sidor/nods-uppdrag/utvecklingsarbete/projektsidor/prospera.html Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta:

Ulrika Rylin, Utvecklingsstrateg, NOD
070-872 29 44 ulrika.rylin@varberg.se

Christian Skröder, Näringslivsutvecklare, NOD
076-612 25 54 christian.skroder@varberg.se

Senast ändrad: 2022-06-21