• Start
  • / Nyheter
  • / Sex bolag vågar utmana gamla affärsmodeller
25 mars 2019

Sex bolag vågar utmana gamla affärsmodeller

Cirkulär ekonomi är ett uttryck som börjar dyka upp allt mer. Men vad betyder det? Och vad betyder det för mig som företagare? I projektet ARENA arbetar sex bolag - Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga, Varberg Energi och Varbergs fastighetsbolag, med idéer kring cirkulär ekonomi och vilka nya affärsmöjligheter ett nytt arbetssätt kan ge.

Vad är cirkulär ekonomi?
Ett enkelt sätt att förklara cirkulär ekonomi är att det handlar om att hålla jordens resurser intakta på ett lönsamt sätt. År 2020 uppskattas det att medelklassen på jorden kommer har ökat med 1 miljard människor. Att fortsätta tillverka varor som sedan kastas kommer inte att vara hållbart. Råvarupriserna blir så höga att tillverkningskostnaderna kommer att äta upp företagens vinstmarginal. Därför övergår fler och fler företag till lösningar som innebär att de får tillbaka de varor de tillverkat, så att de kan bli råmaterial till en ny produkt. De får tillgång till råmaterial för sina produkter, men till gårdagens kostnader. Det är ett exempel på vad som är cirkulär ekonomi. Man kan säga att det är en konsumtionsdriven omställning till hållbar utveckling. Där tillväxten sker utan att man förbrukar ändliga resurser.

Kommunen vill satsa på hållbarhet tillsammans med näringslivet
Projektet ARENA - ramverk för cirkulär omställning startade i december förra året och pågår för fullt i Varberg. Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) är projektägare och RISE institutet är projektpartner. Målet med det gemensamma projektet är att jobba upp en kunskap om hur företag praktiskt kan genomföra en omställning till cirkulär ekonomi. Dessutom har man som mål att påverka kommunen så att de ser över hur det står till med resursförbrukning och framtida hållbarhetsarbete.

Louise Wallmander är utvecklingsledare på NOD och projektledare för ARENA;
- Vi är övertygade om att vi som arbetar på kommunen har en viktig roll att fylla när det gäller att skapa förutsättningar för näringslivets omställning till cirkulär ekonomi. Där har vi en läxa att göra i vår egen organisation, att vi måste lära oss mer om hur vi praktiskt kan arbeta med hållbarhet.

Arena projekt


Stor potential till utveckling
Varberg erbjuder många mötesplatser av olika sorter för aktiva företag. Till den samlingen kan ARENA bidra med ett forum för affärsinnovation med direkt koppling till verksamheternas utmaningar - något som efterfrågas.
Inledningsvis startade projektet med en gemensam kickoff för alla medverkande företag. Slående från det tillfället var hur företag som till synes inte hade någon direkt koppling till varandra hittade samverkansidéer. Efteråt frågade alla ”när får vi träffa de andra företagen igen”?
- Det stora värdet med det här projektet är just samverkan med de andra företagen, säger Martin Lindblad, Taiga.

Efter första kickoffen arbetade företagen vidare på ”speed-dejting”. Alla sex företagen intervjuades om affärsutmaningar och diskuterade potentiella projekt med en koppling till ett cirkulärt perspektiv.
Just konkret handfast samverkan för innovation är det som kommit fram som en gemensam faktor hos samtliga medverkande. Uppslutningen från företagen är imponerande, där VD eller delar av företagsledningen deltagit från alla sex medverkande företag i ARENA. Varbergsföretag, vare sig de är privata eller kommunala, visar på driv, framåtanda och tydlig affärsmässighet.

Josefina Sallén, RISE, kommenterar känslan efter att ha träffat företagen:
- Det är fantastiskt roligt att se hur mycket idéer det finns hos företagen, hur långt man redan kommit och vilken vilja det finns för fortsatt utveckling och samverkan för att lösa affärsutmaningar.

Dags att prioritera idéer för framtiden
Nästa steg blir en gemensam workshop där alla sex företag, konsulter samt referensgruppen får ta del av de 25-30 projektidéer som uppkommit redan i första skedet. Troligtvis kommer företagen att vilja vidareutveckla de bästa affärsidéerna, och konsulterna i ARENA kommer att bidra med stöttning när de ska söka finansiering för fortsatt arbete. Genom finansiering kan de få stöd även framåt i processen.

Josefina Sallén, RISE, igen;
- Vi ser verkligen fram emot de workshops som ska hållas. De var från början inriktade på att hitta idéer och lösningar på utmaningar, men det stadiet kommer vi att ha passerat. Vi kommer troligen snarare att fokusera på att detaljera projektidéer och ta fram handlingsplaner så att företagen får något konkret och handfast med sig från projektet.

Workshop

Louise Wallander, NOD, och Helena Tuvendal, konsult från The Loop Factory, under ARENA workshop.

Driftiga företag som kan inspirera andra
Varbergs näringsliv har en ”can do-attityd” och ser möjligheter där andra ser problem. Det behövs vilja och mod att satsa när man ska byta affärsmodell och allt fler entreprenörer vill bygga affärer med hållbarhet som ledstjärna.

Företagens arbete i ARENA kommer att presenteras i ett par filmer under året för att inspirera andra företag att våga göra samma resa med hållbarhetsarbetet. Varbergs kommun utvecklar just nu en hållbarhetsstrategi som skall prägla alla avdelningars arbete framöver och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Louise Wallmander, NOD, ser gärna att både företag och offentliga aktörer hakar på ARENA för fortsatt dialog och arbete för ett mer hållbart Halland;
- Vi blev inspirerade av Peder Skrivares gymnasieskola som vågat lyfta in cirkulär ekonomi i hela sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Kan de så kan vi på Näringslivs- och destinationskontoret. Och vi hoppas att fler hakar på det här fantastiskt givande arbetet.

Kort fakta om ARENA projektet
Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) i Varbergs kommun och RISE institutet har gått samman och skapat projektet ARENA. Här kommer man att fokusera på att skapa ett ramverk för cirkulär omställning i Halland. Tillsammans kommer man arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi hos kommun, medborgare och näringsliv. Förutsättningarna för en regional arena där människor kan mötas och samarbeta för cirkulär omställning kommer också att utredas.

Vinnova finansierar projektet. Projektägare är Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) och projektpartner är RISE institutet. Upphandlad konsult The loop factory.

Medverkande bolag är Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga, Varberg Energi och Varbergs fastighetsbolag.

ARENA loggor
Senast ändrad: 2019-03-25