11 februari 2019
BRIC

BRIC fortsätter ge koll i röran

Företagare och fastighetsägare samlades den 6 februari för andra mötet i serien ”Byggröra i Centrum”. Denna gången handlade mötet om de två stora projekten i centrum, Varbergstunneln och Västerport, samt om hur trafiken i centrum leds om under byggtiden.

Mycket planering i tunnelprojektet

Entreprenören Implenia i samverkan med Trafikverket planerar nu projektet i detalj och ser över vilka lösningar som ska gälla för kommande arbeten med bergtunnel, schaktarbeten och masshantering. Implenia har stor vana att genomföra komplexa innerstadprojekt. Motsvarande arbeten har genomförts i delar av Citybanan och Norra Länken i Stockholm.

Kenneth Rosell, biträdande projektchef på Trafikverket, och Svend Amland, projektchef på Implenia, berättade om vad som händer i år och hur planeringen ser ut framåt i projektet. De förberedande arbetena i år är ledningsomläggningar vid stationen, rivning av lokstallarna, provborrningar längs med tunnelns sträckning och byggstart för Getteröbron. Den nya bron byggs söder om den nuvarande och kommer att bli en femspannsbro, vilket innebär att både gång-, cykel- och biltrafik kommer att få plats under bron tillsammans med dubbelspåret.

Själva tunnelbygget vid stationen är beräknat att starta i slutet av detta år. I början av nästa år inleds sedan bygget av godsbangården norr om Getteröbron och tunnelarbetena i Breared. Åhörarna hade frågor kring störningar, till exempel hur ofta man kommer att spränga.

- Vi tror cirka tre sprängningar i veckan för norra delen av tunneln under tätbebyggt område, svarar Svend. I norra delen av tunneln vid stationen är det lite berg mellan den tänkta tunneln och fastigheterna, vilket innebär att vi kommer att plocka ut berget med stor försiktighet.

- Vi kommer att besiktiga fastigheterna i nära anslutning till tunneln före och efter sprängning, tillade Jesper Mårtensson, ansvarig för miljö och tillstånd i projekt Varbergstunneln på Trafikverket.

Mycket av massorna ska återanvändas i projektet samt för utfyllnad i hamnen inför bygget av Västerport och täckning av Lassabackadeponin vid Naturum, Getterön. Från norra tunnelöppningen vid stationen leds masstransporterna ut via Otto Torells gata ut på Östra Hamnvägen. Viss byggtrafik leds ut på anläggningsvägen på Susvindsspåret och Birger Svenssons väg från arbetsområdet vid stationen. Bygg- och masstransporter från södra tunnelöppningen kommer att gå via Österleden och Värnamovägen.

Vad händer i projekt Västerport?

Cecilia Werner, kommunikationsansvarig i projekt Västerport, berättade om Västerport. Byggstarten är planerad till 2020/2021 och området beräknas vara fullt utbyggt under 2030-talet. I december tog kommunfullmäktige beslut om att fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter ska vara 25 respektive 75%.

Just nu pågår detaljplanearbetet för etapp 1, som omfattar den sydligaste delen av Västerport från Campus, färjeterminalen och en bit bortanför p-huset Briggen. Denna etapp omfattar 500 bostäder, verksamheter, offentlig service och ett hotell. Det tillhörande gestaltningsprogrammet beskriver att Västerport ska präglas av variation och stärka Varbergs identitet.

- Detaljplanen går ut på samråd nu i vår och alla är välkomna att tycka till, säger Cecilia.

Samtidigt pågår en markanvisningstävling, där 48 aktörer tävlar om 12 lotter, samt en hotelltävling.  I vår tar kommunstyrelsen beslut om vem av tre intressenter som får bygga hotellet i etapp 1, vilket ska innehålla 200 rum, större konferenslokal och ett tillhörande p-hus med 500 p-platser.

Redan nu har också förberedande arbeten med marken påbörjats, till exempel ledningsarbeten och kajförstärkning. Stena Line kommer att vara kvar i Varberg till senast 31 januari 2020, då den nya terminalen i Halmstad ska vara klar.

I samband med tunnelprojektet kommer en hel del träd att fällas i Järnvägsparken. Inom projekt Västerport har man en dialog med fastighetsägaren Jernhusen om att det i framtiden kan bli ett bostadskvarter i parken, som döljer ingången till service- och räddningstunneln på ett snyggt och istället en park runt dagens station samt ett grönt stråk längs Västra Vallgatan samt Otto Torells gata.

Vad händer i trafiken i år?

Anna Beuerman, kommunikatör i stadsutvecklingsprojektet, berättade om de projekt som påverkar trafiken i centrum i år. Förutom Trafikverkets ledningsomläggningar på Västra Vallgatan byggs två rondeller, en vid Hagaskolan och en vid infarten till sjukhuset. Kungsgatan får bättre beläggning och ett antal mindre projekt förbättrar för gående och cyklister samt ger mer grönska i staden. Den trafikomledning som gjordes i januari när Västra Vallgatan stängdes söder om stationen, kommer att gälla hela byggtiden för Varbergstunneln och innebär att trafik norrifrån leds in via Östra Hamnvägen, Göteborgsvägen och Västkustvägen. Flera åhörare hade önskemål om mer information till företagare samt förbättrad skyltning till centrum norrifrån, synpunkter som nu tas med i arbetet framöver.

Senast ändrad: 2019-02-18