Choose language
Other:
  • Start
  • / Utvecklingsarbete - pågående projekt
Projekt

Pågående projekt

Här kan du läsa om våra pågående projekt.

PROSPERA – Interreg Europe

Interreg Europe logga

I takt med att Varbergs stad växer utvecklas nya områden i anslutning till staden. Områden med höga natur och kulturvärden. PROSPERA är ett samverkansprojekt mellan 5 städer i tillväxt som utbyter erfarenheter kring hur en stad kan utveckla sitt omland i samklang med natur och samtidigt utveckla små och medelstora företag.

Medverkande aktörer i projektet är Reggio Emilia, City of Gent, Research institute for agriculture, fisheries and food i Belgien, Research Centre on Animal Production i Italien, EDC Debrecen Urban and Economic Development Center, Municipality of Aristoteli Chalkidikis, Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun.

Samordnande kontaktperson
Ulrika Rylin
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag

Logga

I Halland har tre barriärer för fortsatt tillväxt identifierats; infrastruktur, boende och välutbildad arbetskraft. En naturlig samlingspunkt för samarbeten inom smarta städer och samhällen saknas. Det vill projektet BAS (Bygga attraktiva samhällen för företag) bidra med genom en ny samverkansarena.

Varbergs kommun har genom förstudier tagit fram två insikter som ska ingå i BAS. Den första insikten är att i och med den utvidgade arbetsmarknadsregionen behövs en samordning och en samverkan mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer. Det saknas mötesplatser för den här typen av samverkan. Den andra insikten är att det saknas kunskap om hur omställningen till ett mer hållbart Halland skulle gå till. Därför behöver kunskapen om cirkulär ekonomi höjas. Genom en ny samverkansarena ska BAS arbeta vidare med dessa insikter.

Projektets övergripande mål är att formera en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka attraktionen för näringslivet. Projektmålet är att påbörja omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling.

Den primära målgruppen är små och medelstora företag som arbetar med stadsbyggnation i Varberg. Sekundära målgrupper är aktörer och intressenter inom akademin, offentliga aktörer och andra som arbetar med företagens utveckling.

Samordnande kontaktperson
Louise Wallmander
E-post: louise.wallmander@varberg.se

SUV - Stimulating the Up-take of shared and electric autonomous Vehicles by local authorities

SUV

Varbergs kommun har tillsammans med tio andra organsiationer i sju länder tilldelats medel för ett projekt för utveckling av smarta städer. Projektet syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt anpassas till autonoma självstyrande fordon.

Projektet heter SUV  (Stimulating the Up-take of shared and electric autonomous Vehicles by local authorities) och samlar lärosäten, transportorganisationer och kommuner för att tillsammans utveckla hållbara stadsmiljöer.

För Varbergs del är det ett samarbete mellan NOD – Näringslivs- och destinationskontoret, Samhällsplaneringsavdelningen och Trafikavdelningen.

Samordnande kontaktperson
Max Wehlin
E-post: max.wehlin@varberg.se

Företagssupport

Logga

I en växande region ställs höga krav på samhällsservice. Företagen i Halland har en
positiv utveckling, Halland är attraktivt att starta och driva företag. I den utvecklingen växer kraven på att den offentliga servicen och myndighetsutövningen skall fungera på ett bra och effektivt sätt samt med ett gott bemötande.

För att bidra till att det fortsätter att vara ett bra företagsklimat i Halland och att Halland fortsätter vara en attraktiv region för företagsetableringar är det viktigt att de kommuntjänstemän som möter företag i olika frågor tränas att kommunicera och bemöta företagen på bästa sätt och att de har förståelse för företagens förutsättningar.

Genom att utveckla en gemensam digital utbildning kring bemötande- och kundfrågor i Halland kan samtliga kommuner använda verktyget i den dagliga verksamheten för att förbättra företagsklimatet. SKL:s ”Förenkla helt enkelt” är en inspirationskälla till den utbildningsmodul vi vill arbetar fram. Vi skall utreda om befintliga digitala plattformar i länet går att vidareutveckla för syftet, såsom värdskapsutbildningen från Destination Halland 2020.  Detta blir ett positivt inspel i arbetet med företagsklimatet och kan på sikt bidra till att företag rankar företagsklimatet som förbättrat.

Samordnande kontaktperson
Ulrika Rylin
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Destination Halland

Destination Halland 2020 är ett EU-finansierat projekt med syfte att stärka besöksnäringens utveckling i Halland. På Destination Halland stöttar Region Halland kommunerna genom kunskap, affärsutveckling och kommunikation och kommunerna i sin tur stöttar företagen. NOD genomför aktiviteter i Varberg inom ramen för projektet. Läs mer här.länk till annan webbplats

Samordnande kontaktperson
Mia Carlsson
E-post: maria.carlsson1@varberg.se

ARENA

Logga

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) i Varbergs kommun och RISE institutet har gått samman och skapat projektet ARENA. Här kommer man att fokusera på att skapa ett ramverk för cirkulär omställning i Halland. Tillsammans kommer man arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi hos kommun, medborgare och näringsliv. Förutsättningarna för en regional arena där människor kan mötas och samarbeta för cirkulär omställning kommer också att utredas.

Finansiär är Vinnova. Projektägare är Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) och projektpartner är RISE institutet. Medverkande bolag är Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga, Varberg Energi och
Varbergs fastighetsbolag. 

Samordnande kontaktpersoner
Louise Wallmander
E-post: louise.wallmander@varberg.se

Senast ändrad: 2019-11-15