Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Tillväxtverket ger stöd till insatser för internationalisering med affärsutvecklingscheckar.

Vem kan söka?
Företagen ska ha 2-49 anställda. Företaget ska ha en nettoomsättning på minst 3 Mkr samt ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen. Om det sökande företaget ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

För vad kan jag söka?
Stödet ska användas för att företaget ska nå nya marknader med extern kompetens. Det kan vara i form av konsulttjänster eller anställning av expertkompetens. Detta kan avse juridiska konsultationer, sökning av säljkanaler, anpassning av vara/tjänst, projektanställning, resor mm.  Den insats företaget genomför ska innebära en nivåhöjning för företaget, det vill säga insatser utöver förväntad utveckling. Stödet kan inte användas till löpande traditionellt arbete eller till eget arbete av företagets ordinarie personal.

Hur mycket kan företaget få i stöd?
Företaget kan söka stöd på mellan 50 000 - 250 000 kr och kan få ersättning för upp till 50% av kostnaden. Resterande medfinansiering står företaget för i form av egen kontant insats.

När kommer programmet igång?
Tillväxtverket räknar med att sjösätta det nya programmet i början av oktober 2015 tillsammans med de nya regionala partnerskapen. 

EU-regler kan begränsa vem som får stöd
Tillväxtverket beviljar stöd till affärsutvecklingscheckar som ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt kommissionens förordning. Subventioner eller bidrag i form av stöd av mindre betydelse som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår).

Mer information finns att få av Almi:
Conny Nilsson: conny.nilsson@almi.se eller 035-15 38 17
Johan Norinder: johan.norinder@almi.se eller 035-15 38 30

Sidan uppdaterad 2015-10-01


Internationalisering

Internationalisering

Har du funderingar på att samarbeta, hitta affärsmöligheter och utöka din verksamhet utanför Sveriges gränser. Här hittar du flera aktörer som kan svara på dina frågor och vägleda dig vidare.